Het uitzetten van forellen voor henge­laars


Indiendatum: feb. 2013

Inleiding
Ten behoeve van de visserij is er een proef gestart met het uitzetten van forellen in het Geestmerambacht (1, 2, 3). De provincie Noord-Holland is deelnemer in het algemeen bestuur van het recreatieschap en levert de voorzitter van dit bestuur. Daarnaast levert de provincie een aanzienlijk bijdrage aan de begroting van het schap en de provincie is verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Noord-Holland.
Geestmerambacht is een recreatiegebied, behoort tot de EHS en is een belangrijke schakel voor de natuur. Externe bedreigingen voor deze natuur moeten zeker in EHS gebieden voorkomen worden.
In deze proef worden er 3000 vissen uitgezet die ten dode zijn opgeschreven. Ze worden geplaatst in een niet natuurlijke omgeving, zodat ze geen voortplantingsgedrag kunnen gaan vertonen. Daarnaast zullen deze dieren voedsel concurrentie aangaan met de aanwezige dieren die in en om het water leven, juist nu de natuur aangeeft dat er minder vissen kunnen overleven (de visstand is in Geestmerambacht afgenomen. Het enige doel van deze proef is het faciliteren van hengelaars die de dieren willen vangen en doden.

Vragen
1. Bent u van mening dat het vangen en doden van vissen leed met zich meebrengt en dat dit niet zonder nut of noodzaak gedaan zou moeten worden? Zo nee , waarom niet?
2. De uitgezette regenboogforel komt van nature niet in Nederland voor en de beekforel niet in Noord-Holland, de dieren zijn ten dode opgeschreven. Forellen leven van nature in stromend en niet in stilstaand water en kunnen daar niet natuurlijk functioneren. Tast de uitzetting de intrinsieke waarde van het dier aan en is deze proef daardoor in strijd met de Wet Dieren artikel 1.3.3 c,d en e? Zo nee, waarom niet?
3. Geestmerambacht is onderdeel van de EHS en herbergt vele beschermde diersoorten. Is er voorafgaande aan deze proef onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen voor andere beschermde soorten? Zo nee, hoe verhoudt zich dat tot de Flora- en Faunawet?
4. De Kaderrichtlijn Water vereist een goede visstand. Het natuurlijke verspreidingsgebied van deze forellen ligt niet in Noord-Holland en de dieren passen dus niet bij de goede visstand in Geestmerambacht. Forellen eten andere vissen en macrofauna en kunnen daarmee een invloed hebben op de doelen voor de KRW. De ambities van de KRW zijn leidend voor de provincie (4). Wat zijn de gevolgen van deze uitzetting voor de KRW doelen?
5. Wat vindt het college van het uitzetten van levende dieren in een onnatuurlijke omgeving zodat hobbyisten de dieren met een scherp metalen voorwerp kunnen doorboren en doden?
6. Gaat het college zich gaat inzetten voor een spoedige beëindiging van deze proef? Zo nee, waarom niet?

Bronnen:
1. http://www.geestmerambacht.nl/content/nieuws_detail.asp?menu=04200002_000584
2. http://www.hhnk.nl/aspx/download.aspx?File=/contents/pages/220989/forel_geestmerambacht.pdf
3. Noordhollands Dagblad 16 februari 2013: Forel primeur in provincie
4. Waterplan 2010-2015

Indiendatum: feb. 2013
Antwoorddatum: 28 mrt. 2013

1. De sportvisserij is in Nederland gereguleerd met de Visserijwet 1963 en (o.m.) het daarop gebaseerde Reglement voor de binnenvisserij 1985. Ons College heeft in die regulering geen rol en heeft hierover derhalve geen mening.

2. De Wet dieren voorziet niet in bevoegdheden voor ons college. Wij zijn niet betrokken bij de uitvoering van de Wet dieren, noch bij het toezicht en de handhaving van die wet. Voor vragen die betrekking hebben op de Wet dieren verwijzen wij u dan ook door naar de Staatsecretaris van het ministerie van Economische Zaken.

3. Ja. Voorafgaand aan de uitzetting heeft visserijonderzoek plaatsgevonden waarbij een inventarisatie is gedaan naar aanwezige soorten. Daarnaast is door de Stichting Waterproef een macrofauna-onderzoek uitgevoerd. Dit betreft een nulmeting welke gebruikt is om eventuele nadelige effecten van het uitzetten van forel op de macrofauna samenstelling op termijn te kunnen bepalen. Hierbij zijn geen beschermde of zeldzame macrofaunasoorten aangetroffen.

4. Het uitzetten van forellen (in de geïsoleerde Geestmerambachtplas) betreft een driejarige pilot waar het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan meewerkt. Volgens het hoogheemraadschap heeft het uitzetten van de forellen geen effect op de KRW-maatlatten voor de macrofauna. De provincie ziet geen reden om een ander standpunt dan het hoogheemraadschap in te nemen.

5. Zie ons antwoord op vraag 1.

6. Neen. Op grond van bovenstaande overwegingen ziet ons college geen aanleiding om te interveniëren in deze proef.

Interessant voor jou

Het niet halen van de doelen voor ecologische waterkwaliteit

Lees verder

Fun Village in EHS Spaarnwoude

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer