Het sluiten van Vogel­opvang De Strand­loper


Inleiding

RTV NH en RTV80 berichten dat het vogelopvangcentrum De Strandloper in Heerhugowaard per 1 september haar deuren sluit.[1] De Dierenbescherming vreest dat vogels in nood geen opvang kan worden geboden. De Dierenbescherming Noord-Holland Noord heeft daarom gemeenten verzocht afspraken te maken met Vogelopvangcentrum Krommenie en de Dierenambulance Noord-Kennemerland over de opvang van vogels uit de regio Alkmaar en omstreken. Het gaat dus om een gemeente overstijgend probleem. Al eerder dreigde een sluiting van Vogelopvang De Bonte Piet in Midwoud.[2]

De financiering van de diensten van opvangcentra is niet structureel geregeld. Terwijl ingevolge artikel 2 van de Flora- en faunawet (FFW) iedereen een zorgplicht voor dieren in het wild heeft. Iedereen is verplicht om dieren in nood bij te staan, maar dat kan alleen met professionele opvangcentra. De provincie moet binnenkort beslissen op aanvragen van opvangcentra voor inheemse dieren.

Deze opvangcentra hebben een maatschappelijke functie en de uit de zorgplicht voortvloeiende kosten voor opvang zullen dus door de overheid gedragen moeten worden. De provincie is de aangewezen instantie om Vogelopvangcentra te ondersteunen omdat de bescherming van natuur en in het wild levende dieren eveneens bij de provincie ligt.

De Partij voor de Dieren vindt het gewenst en noodzakelijk dat de financiering van dierenopvangcentra structureel wordt geregeld, zoals de provincie Noord-Brabant dat nu heeft gedaan. In Noord-Brabant ontvangen de Vogelopvangcentra jaarlijks een vaste bijdrage van de provincie. Hiertoe diende de partij in 2010 een initiatiefvoorstel in dat deze sluitingen probeerde te voorkomen.

Vragen

1. Erkent u het sluiten van vogelopvangcentra in de provincie als een probleem? Zo nee, waarom niet?
2. Deelt u de zorg dat het sluiten van een opvangcentrum gevolgen heeft voor de andere opvangcentra, die daardoor in problemen kunnen komen? Zo nee, waarom niet?
3. Bent u bereid om zich in te zetten voor het open houden van De Bonte Piet en De Strandloper? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid de regisseursrol op u te nemen om te komen tot een goede financiering voor de opvangcentra voor inheemse dieren in de provincie zodat er een dekkend netwerk van Vogelopvangcentra ontstaat? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u bereid een financiële bijdrage te leveren voor de diensten die de opvangcentra leveren, dan wel het Brabantse financieringsmodel over te nemen? Zo nee, wie moet dan voor het opvangen van gewonde in het wild levende dieren betalen en waar moeten de dieren heen?

[1] http://www.rtvnh.nl/nieuws/148773/Vogelopvang+De+Strandloper+sluit+de+deuren

[2] http://www.rtvnh.nl/nieuws/64739/Sluiting+dreigt+voor+vogelopvang+De+Bonte+Piet

Antwoorddatum: 18 sep. 2014

1. Ja, het sluiten van vogelopvangcentra kan een probleem vormen wanneer dat zou leiden tot te weinig opvangcapaciteit. Overigens is naar onze informatie vogelopvangcentrum De Bonte Piet nog steeds operationeel.

2. Wij delen uw standpunt dat het sluiten van een opvangcentrum gevolgen kan hebben voor andere opvangcentra, omdat dit waarschijnlijk leidt tot een verschuiving van de opvangbehoefte naar andere centra. Of andere opvangcentra hierdoor in de problemen komen, is ons niet bekend. Ons heeft op dit moment geen signaal van deze strekking bereikt.

3. Nee. Wettelijk gezien heeft de provincie geen taak in het ondersteunen van gewonde wilde dieren. De zorgplicht waarnaar u verwijst, zoals opgenomen in de Flora- en fauna wet en in het ontwerp van Wet natuurbescherming, is geen verzorgingsplicht. Noch uit de wettekst, noch uit de wetsgeschiedenis, jurisprudentie of toelichtingen kan worden afgeleid dat wie dan ook, burger of overheid, verplicht is om in het wild levende inheemse dieren te verzorgen. De zorgplicht ziet op het idee van het “terdege rekening houden met” het welzijn van dieren, planten of de natuur ingeval hierop wordt ingegrepen. Zie hiervoor bijvoorbeeld Artikel 2 van de Flora- en fauna wet en de pagina’s 23, 44-45, 89 en 134 van de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van Wet natuurbescherming, waar onder meer geschreven staat: “Het uitgangspunt van de zorgplicht is dat burgers, ondernemers en overheden alle handelingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor in het wild levende planten en dieren, hun directe leefomgeving of een Natura 2000-gebied achterwege laten.”. Kortom: de zorgplicht ziet op zorgvuldigheid, niet op verzorging. Aangezien het open houden van opvangcentra voor inheemse wilde dieren geen provinciale kerntaak is, zien wij geen rol voor ons weggelegd in het open houden van De Bonte Piet en De Strandloper.

4. Nee, zie ons antwoord op vraag 3.

5. Nee. Navraag bij de provincie Noord-Brabant leert dat daar is besloten tot een eenmalige investeringsbijdrage voor opvangcentra van € 300.000 en voor drie jaren een jaarlijkse bijdrage van € 150.000 middels een subsidieregeling, tot een maximum van € 750.000. Naast het feit dat wij van mening zijn dat het open houden van opvangcentra geen provinciale verplichting of kerntaak is, hebben Uw Staten geen middelen voor dit doel begroot.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer