Een nieuwe subsi­dieronde voor de visserij


Indiendatum: mei 2014

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben opnieuw subsidie beschikbaar gesteld voor de visserij[1], terwijl er nog steeds sprake is van overbevissing en de visstand alarmerend laag is. De provincie en het Europees Visserij Fonds stellen € 185.000 beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de verduurzaming en economische versterking van de visserijgemeenten. Het gaat om de gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon, Andijk, Enkhuizen en Edam-Volendam. In de Agenda Landbouw en Visserij is €100.000 beschikbaar gesteld voor visserijprojecten. En in de Kaderbrief 2015 wordt voorgesteld om voor de komende Europese fondsenperiode (2014-2020) € 9,8 miljoen opzij te zetten voor cofinanciering van Europese projecten, waaronder opnieuw weer visserijprojecten.

Uit het ‘Masterplan Toekomst IJsselmeer’[2] blijkt dat de visstand in het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer op een dramatisch dieptepunt is beland. Er is sprake van een aanzienlijke teruggang van het aantal vissen per soort en/of een ongezonde leeftijdsopbouw (vooral jonge, kleine exemplaren). Er wordt teveel gevist en de vissers kunnen nauwelijks nog het hoofd boven water houden. Het dringende advies in dit rapport is dan ook om als eerste maatregel per direct een moratorium op de schubvisvangst van drie jaar in te stellen zodat visstanden zich enigszins kunnen herstellen.

Vragen

1. Deelt u de conclusie uit het Masterplan Toekomst IJsselmeer dat visserij op het IJsselmeer en Markermeer al vele jaren niet duurzaam is doordat de visserijdruk structureel te hoog is? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt u de conclusie uit het Masterplan Toekomst IJsselmeer dat de acties die tot nu toe zijn ondernomen om de visserij te verduurzamen onvoldoende effectief zijn gebleken? Zo nee, waarom niet?

3. Hoeveel middelen heeft de provincie de afgelopen vijf jaar ingezet om de visserij te ‘verduurzamen’? En bent u bereid om de effectiviteit van deze inzet te evalueren?

4. Deelt u de conclusie van de opstellers van het Masterplan Toekomst IJsselmeer dat het noodzakelijk is per direct de visserij op het IJsselmeer voor langere tijd stil te leggen (moratorium)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke consequenties verbindt u daaraan?

5. Wat is het doel van de 2,25 miljoen euro, genoemd in het Masterplan, waarvan 250 duizend van de provincie Noord-Holland in de huidige 25 visserijbedrijven (samen 4 ton inkomsten met dalende trend), terwijl er hooguit ruimte is voor 5 fulltime visserijbedrijven?[3]

6. Vindt u het gepast om met belastinggeld visserijschepen in de vaart te houden, die schade aan vispopulaties en ecosystemen onder water aan te brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om overheidsgeld alleen aan te wenden voor het uitkopen van vissers (warme sanering)?

7. Bent u bereid zich in te zetten op herstel van vispopulaties en natuur, in plaats van doorgaan met kostprijsverlaging en andere visserijtechnieken te stimuleren om maar te kunnen blijven vissen? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.denhelderactueel.nl/07/04/2014/nieuw-budget-voor-versterking-visserijgemeenten

[2] http://www.fryslan.nl/ijsselmeervisserij

[3] NHD, 5 maart 2014, ‘LEI: Inkomsten visvangst lopen razendsnel terug’

Indiendatum: mei 2014
Antwoorddatum: 25 jun. 2014

1. Ja, wij delen deze conclusie. Echter, dit is niet een daadwerkelijke conclusie uit het masterplan zelf, maar afkomstig uit het rapport van Imares deskundigen.

2. Ja, wij delen deze conclusie. Echter, dit is niet een daadwerkelijke conclusie uit het masterplan zelf, maar afkomstig uit het rapport van Imares deskundigen.

3. De provincie heeft de afgelopen vijf jaar € 265.102,- aan provinciale middelen ingezet om de visserij te verduurzamen als cofinanciering van het Europees Visserijfonds (EVF). Ja, we zijn bereid deze inzet eind 2015 te evalueren, dan zijn de projecten geëindigd.

4. Deze veronderstelling is niet juist. De conclusie betreft niet het instellen van een moratorium voor de gehele visserij maar een moratorium op de vangst van vier schubvissoorten gedurende drie jaar. Wij verbinden geen consequenties aan deze conclusie omdat de bevoegdheid voor het eventueel instellen van een moratorium bij het rijk ligt. De provincie heeft hierin geen taak of bevoegdheden.

5. De € 2,25 miljoen is bedoeld ter ondersteuning van de maatregelen die staan vermeld in het Masterplan Toekomst IJsselmeer. De maatregelen zijn gericht op het herstel van de vispopulaties, vermindering van de visserijdruk en sociaal- economische versterking. Voor welke maatregelen het budget specifiek wordt ingezet wordt bepaald bij de uitwerking van het Masterplan toekomst IJsselmeer. Of en wanneer de uitwerking gaat plaatsvinden is met name afhankelijk van het draagvlak bij de partijen voor het Masterplan. Naar verwachting wordt de komende weken duidelijk of er inderdaad voldoende draagvlak is.

6. Deze veronderstelling is niet juist. Er wordt geen belastinggeld aangewend om visserijschepen in de vaart te houden, die schade aan vispopulaties en ecosystemen onder water aanbrengen. Wij zijn niet bereid om provinciale financiële middelen in te zetten voor het uitkopen van vissers (warme sanering).

7. Nee, wij zetten ons zowel nadrukkelijk in voor het herstel van vispopulaties en natuur als voor een economisch rendabele en ecologisch duurzame bedrijfstak, conform de agenda Landbouw en visserij 2012-2015, de agenda Groen en het Waterplan 2010-2015.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over faunabeheerplan en vergassen ganzen

Lees verder

Het sluiten van Vogelopvang De Strandloper

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer