Het gebruik van provin­ciale visrechten


Indiendatum: nov. 2009

Inleiding

Onlangs vernamen wij dat de provincie, als eigenaar van waterbodems, visrechten heeft. Deze visrechten kan zij verhuren en dat gebeurt ook. Hierop hebben wij ons nader willen informeren en hebben in onze ogen, technische vragen gesteld aan de ter zake deskundige ambtenaar (19-10-2009), conform vigerende afspraken over de procedure.
Op 5-11-2009 meldde de directeur beleid telefonisch dat de vragen niet beantwoord zouden worden, omdat deze via de Statengriffier of aan GS gesteld zouden moeten worden.

Wij betreuren het dat wij wederom technische, feitelijke vragen via de politieke weg van formele Statenvragen moeten stellen om antwoord te krijgen.

Vragen

1. Klopt het dat de provincie, als eigenaar van waterbodems, de eigenaar is van visrechten?

2. Klopt het dat deze visrechten worden verhuurd?

3. Waarin is de beslissing vastgelegd om de visrechten te verhuren?

4. Van welke wateren zijn de visrechten in het bezit van de provincie? Zijn deze verhuurd? Zo ja, aan wie en voor hoe lang?

5. Heeft de provincie de juridische mogelijkheid/beleidsvrijheid om de visrechten niet te verhuren?

6. Kan de provincie voorwaarden stellen aan de huur van visrechten? Zo ja, welke?

Aan deze eerder gestelde vragen voegen wij deze nog toe:

7. Wat zijn de inkomsten uit het verhuur van de visrechten en welke kosten staan daar tegenover?

Indiendatum: nov. 2009
Antwoorddatum: 7 dec. 2009

1. Ja.

2. Ja.

3. In de provinciale wateren is visserij toegestaan en zodoende is het visrecht verhuurd. In het kader van goed beheer dient de visstand gereguleerd te worden d.m.v. visserij. De Provincie Noord-Holland volgt het landelijk beleid: het visrechten-uitgiftebeleid voor de beroeps- en sportvisserij op de staatsbinnenwateren (vastgesteld door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van mei 2009).

4. Van alle wateren die in eigendom zijn van de provincie zijn op een “heerlijk visrecht” (visrechten die uit het verre verleden zijn toegewezen of aangekocht door particulieren) na, alle visrechten in het bezit van de Provincie Noord-Holland. Alle visrechten zijn verhuurd. Ze zijn verhuurd aan beroepsvissers (volledig visrecht of alleen aalvisrecht) en aan hengelsportverenigingen (schubvis-visrecht) voor een periode van 6 jaren. De huurovereenkomst dient goedgekeurd te worden door de Kamer voor de Binnenvisserij (art. 26 Visserijwet 1963).

5. Ja, rekening houdend met redelijkheid en billijkheid, belangen van de beroeps- en sportvissers, maatschappelijke belangen en het belang van goed beheer van de visstand.

6. Ja, er worden voorwaarden gesteld (zoals niet elektrisch vissen, dichtzetten is verboden enz.), mits ze redelijk en billijk zijn en goedgekeurd worden door de Kamer voor de Binnenvisserij. De Provincie Noord-Holland stelt vanuit de overeenkomst verplicht, dat de huurder actief deelneemt aan een VBC (visstandbeheerscommissie). Huurder is verplicht mee te werken aan het in VBC-verband opstellen, uitvoeren en naleven van visstandsbeheer- en visplannen.

7. Ca. € 5.000,-- opbrengsten per jaar. Kosten zijn de interne apparaatskosten voor het eigendomsbeheer (aangaan contracten, contractenbeheer, facturering en toezicht op naleving).

Interessant voor jou

Doden van katten op Texel

Lees verder

Gentech aardappel in Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer