Doden van katten op Texel


Indiendatum: nov. 2009

Vragen van het lid P. van Poelgeest (Partij voor de Dieren) over de aanwijzing tot het vangen en doden van katten in Nationaal Park Duinen van Texel.

Inleiding
Op 1 april 2009 gaf de provincie Noord-Holland een aanwijzing aan Staatsbosbeheer West om verwilderde katten in Nationaal Park Duinen van Texel te vangen en te doden. In de motivering staat dat Staatsbosbeheer op 26 maart 2009 diverse afspraken heeft gemaakt met Statenlid Van Poelgeest over maatregelen die beogen het aantal verwilderde katten op Texel te verminderen. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat ik achter het doden van katten zou staan, maar het tegendeel is waar.
Mijn fractie heeft 26 maart 2009 overleg gevoerd met NP Duinen van Texel in aanwezigheid van Staatsbosbeheer. Onze bezwaren tegen het doden van katten is daar ook duidelijk benoemd. De belangrijkste afspraak die daar werd gemaakt was dat we elkaar op de hoogte zouden houden. Dit hebben Staatsbosbeheer en het NP Duinen van Texel, waarvan het secretariaat door de provincie wordt gevoerd, nagelaten.

Ik heb de gedeputeerde gevraagd de aanwijzing in te trekken vanwege de onterechte suggestie die uitgaat van de motivering, te corrigeren en eventueel opnieuw te geven, maar dit heeft hij niet willen doen.

Vragen
1. Hoe is informatie uit een niet openbaar overleg van 26 maart in de aanwijzing terecht gekomen?

2. Met welk doel is in de motivering van de aanwijzing het overleg tussen mijn fractie en Nationaal Park Duinen van Texel opgenomen en op wiens initiatief is dat gebeurd?

3 Waarom bent u niet bereid de aanwijzing met een apert onjuiste suggestie, die mij imagoschade kan berokkenen, te corrigeren?

4. Waarom heeft het door de provincie gevoerde secretariaat NP Duinen van Texel, tegen de afspraak in, mijn fractie niet op de hoogte gesteld van de aanwijzing?

5. Wie is politiek verantwoordelijk voor (het secretariaat van) NP Duinen van Texel?

6. Is er een afspraak dat de provincie ontheffingen en aanwijzingen actief verzendt aan de maatschappelijke organisatie Faunabescherming, en zo ja waarom is deze afspraak niet nagekomen bij deze aanwijzing?

7. Is mijn informatie juist dat deze aanwijzing niet op de provinciale website heeft gestaan en alleen aan de aanvrager (Staatsbosbeheer) is toegezonden, waardoor andere belanghebbenden geen kans kregen de aanwijzing eventueel door een rechter te laten toetsen?

8. Hoe verklaart u het dat NP Duinen van Texel en Staatsbosbeheer op 26 maart tegenover mijn fractie volhielden dat er niets illegaal was aan het schieten van verwilderde katten zonder aanwijzing, terwijl Staatsbosbeheer al op 31 januari een aanwijzing hiervoor had aangevraagd?

9. Is mijn informatie juist dat Staatsbosbeheer vóór het geven van de aanwijzing illegaal katten heeft gevangen en doodgeschoten? Zo ja, hoe is er handhavend opgetreden?

10. Uit de aanwijzing blijkt overigens ook dat er eerder op nijlganzen is geschoten; dit is dus ook bekend bij de provincie.
Is mijn informatie juist dat Staatsbosbeheer geen aanwijzing heeft (gehad) om nijlganzen te doden? Zo ja, hoe is daartegen handhavend opgetreden?

11. De rechtbank Middelburg vernietigde eerder een aanwijzing om verwilderde katten te schieten omdat de provincie (Zeeland) onvoldoende duidelijk had gemaakt om hoeveel verwilderde katten het ging en of er wel een reële dreiging uitging voor de fauna.
Is er op Texel onderzoek gedaan naar de schade die de katten in het NP Duinen van Texel aanrichten, of elders in Noord-Holland of Nederland?

Indiendatum: nov. 2009
Antwoorddatum: 13 jan. 2010

1. Deze als relevant beschouwde informatie is ons telefonisch gemeld en derhalve opgenomen in de aanwijzing. Ons is niet gemeld dat het hier om vertrouwelijke info ging.

2. Het doel was om aan te geven dat naast de afgifte van een aanwijzing voor het doden van verwilderde katten er ook wordt gewerkt aan alternatieve oplossingen. Dat is gebeurd op initiatief van de vergunningverlener.

3. Wij zien geen juridische grond om deze aanwijzing in te trekken, het intrekken zou daardoor met succes aangevochten kunnen worden door de aanvrager. Ook zien wij niet in hoe uw medewerking aan alternatieve oplossingen u imagoschade zou kunnen berokkenen.

4. Het secretariaat van het NP Duinen van Texel was op de hoogte van de aanvraag, maar is niet op de hoogte gesteld van de afgifte.

5. Gedeputeerde Meerhof is verantwoordelijk voor (het secretariaat van) NP Duinen van Texel.

6. Ja, het is gebruikelijk om verleende aanwijzingen en ontheffingen aan de Stichting de Faunabescherming te sturen. Het is momenteel niet meer te achterhalen waarom het deze keer niet gebeurd is; zeker is wel dat het geen bewuste keuze is geweest.

7. Ja, ontheffingen ex art. 68 Flora- en faunawet kennen een wettelijke bekendmakingsplicht. Aanwijzingen ex art. 67 kennen deze bekendmakingsplicht niet. De aanwijzing is derhalve niet op de provinciale website gezet of in regionale weekbladen verschenen. Desondanks is voorjaar 2009 besloten om ook aanwijzingen in het vervolg bekend te maken via de website en de regionale weekbladen.

8. NP Duinen van Texel en Staatsbosbeheer hebben op die vergadering verklaard dat zij het vangen van de verwilderde katten diervriendelijk en legaal wilden aanpakken en dat zij als eerste stap een aanwijzing bij de Provincie Noord-Holland hebben aangevraagd.

9. Nee, het schieten van onbeschermde soorten, waaronder verwilderde katten, was tot 1 juni 2008 niet illegaal. Naar aanleiding van een recentere uitleg van de Flora- en faunawet heeft het Ministerie van LNV per medio 2008 het gebruik van het geweer voor het doden van onbeschermde dieren vergunningplichtig gesteld. Derhalve is voor die tijd niet handhavend opgetreden.

10. Het woord ‘worden’ in de derde regel op pagina 4 van de aanwijzing moet gelezen worden als ‘werden’. Het schieten van nijlganzen gebeurde vóór 1 januari 2008. Tot die datum was het voor afschot van nijlganzen voldoende als men zich met een geldige titel (jachtakte en schriftelijke toestemming van de grondgebruiker) in het veld bevond. Staatsbosbeheer is momenteel niet aangewezen om de stand van de nijlgans te beperken.

11. Op Texel is geen onderzoek gedaan naar de schade die verwilderde katten aanrichten in het Nationaal Park. Er is voor Texel geen onderzoek beschikbaar. Staatsbosbeheer verwijst naar een onderzoek, verricht op Vlieland. Daar is door Alterra onderzoek gedaan naar de maaginhoud van verwilderde katten (Alterra rapport 2001/1). Daaruit blijkt dat het echte alleseters zijn. Dit onderzoek is als referentie genomen voor de situatie op Texel.

Interessant voor jou

Jacht op provinciale gronden

Lees verder

Het gebruik van provinciale visrechten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer