Ganzenbord


Indiendatum: feb. 2011

Haarlem, 24-2-2011.

Onderwerp: Vragen van de heren R.E. van Oeveren en de heer P. van Poelgeest (Partij voor de Dieren)

Inleiding

Het college van Gedeputeerde Staten besluit 15 februari € 44.030 subsidie te verlenen aan LTO Noord voor het project Ganzenbord. Provinciale Staten moeten nog wachten op uitleg, maar een dag later wordt het persbericht ‘ganzen op je bord’ al verstuurd; de Noord-Hollandse burger moet worden verleid tot het eten van een beschermde diersoort.

Vragen
1. Waarom worden Provinciale Staten wederom niet tijdig geïnformeerd over een gevoelig onderwerp?

2. Onder welke kerntaak van de provincie valt deze subsidie?

Ganzen behoren tot de beschermde diersoorten volgens de flora- en faunawet. De provincie heeft alleen de bevoegdheid een ontheffing van het verbod op het doden van deze dieren te verlenen als er sprake is van belangrijke schade en er geen alternatieven zijn.

3. Hoe past het creëren van een behoefte om beschermde dieren te doden in het ontheffingenbeleid?

Het project ‘ganzenbord’ is in 2007 ook al eens uitgevoerd door CLM.

4. Waarom subsidieert de provincie een project dat al eens is uitgevoerd en kennelijk tot onvoldoende resultaat heeft geleid?

De provincie Noord-Holland staat, althans in woorden, een terughoudend beleid met betrekking tot het doden van dieren voor. Het creëren van een markt voor dode ganzen in combinatie met het voorschrift dat de jager de geschoten ganzen mogen verkopen stimuleert de jacht.

5. Hoe verhoudt zich het stimuleren van jacht met het beleden terughoudende beleid voor afschot?

6. Is € 44.030 belastinggeld niet wat veel voor een kookworkshop?

Indiendatum: feb. 2011
Antwoorddatum: 31 mrt. 2011

1.
Het pilotproject Ganzenbord gaat in op de gevolgen van het bestaande beleid beheer en schadebestrijding, waarbij ganzen onder voorwaarden geschoten mogen worden. De bestemming van de geschoten wilde ganzen staat hierbij centraal. In plaats van de vuilnisbak wordt in het project onderzocht of de ganzen een betere bestemming kunnen krijgen, als waardevol natuurproduct. Het onderzoek doet geen afbreuk aan het beleid van de provincie in het kader van beheer en schadebestrijding. In dit beleid wordt afschot als laatste maatregel door de provincie toegestaan, nadat andere maatregelen niet afdoende effect blijken te hebben. Het college van Gedeputeerde Staten ziet zich derhalve gemandateerd om maatregelen gericht op het bevorderen van draagvlak voor dit beleid op eigen initiatief te ontwikkelen, zonder Provinciale Staten hierover voorafgaand in te lichten.


2.
De provincie heeft een aantal toegekende bevoegdheden vanuit de Flora- en Faunawet, waaronder beheer en schadebestrijding. Een gevolg van het Flora- en Faunabeleid is dat er onder strikte voorwaarden afschot van wilde ganzen plaatsvindt. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 10% van de geschoten wilde ganzen vervolgens in de vuilnisbak verdwijnt. Dit terwijl de wilde gans ook als waardevol natuurproduct een culinaire bestemming kan krijgen. Dit wetende, vinden wij het aan de orde om de keten en afzetmarkt eenmalig te stimuleren een culinaire bestemming te vinden voor de wilde gans. De provincie ziet het bovendien als haar taak om in het kader van haar flora en faunabeleid te werken aan draagvlak voor dit beleid. In de beleidsnota Flora- en faunawet is aangegeven dat communicatie en voorlichting zullen worden ingezet om draagvlak te creëren en te behouden voor het beleid. Dit onderzoek beoogt een bijdrage te leveren in de beeldvorming en acceptatie over het gevoerde beheer en schadebestrijding, waarbij ook afschot in uiterste geval noodzakelijk is. Overigens is het niet zo dat de provincie zelf een afzetmarkt voor afgeschoten dieren gaat opzetten. Het gaat hier om onderzoek naar mogelijkheden in de Noord-Hollandse situatie.


3.
Het huidige ontheffingenbeleid geeft aan dat er onder bepaalde voorwaarden wilde ganzen geschoten mogen worden. Dit project sluit aan op de wens, dat de aldus afgeschoten ganzen niet in de vuilnisbak verdwijnen, maar een bestemming krijgen als scharrelvlees. De strenge voorwaarden voor afschot zullen met het pilotproject Ganzenbord onveranderd blijven en daarmee afschot niet stimuleren.


4.
Door dit project regionaal in te zetten in plaats van nationaal, kan dit project meer toegespitst worden op de regionale markt. Het landelijke project was succesvol in de aandacht voor wilde gans als culinaire bestemming. Een aantal bedrijven hebben een toename in de vraag naar wilde gans geconstateerd. Leerpunt uit het landelijk project is dat een ketenaanpak de effectiviteit van het project kan vergroten. Dit zal dan ook in dit regionaal project worden onderzocht en uitgewerkt worden in een plan van aanpak om de regionale keten te versterken.


5.
Het terughoudende beleid voor afschot zal met dit project niet worden verlaten en daarmee het afschot van wilde ganzen niet stimuleren. De jager is gebonden aan hetgeen in het Faunabeheerplan aan afschot is opgenomen en het kader dat de hem beschikbare ontheffing via machtiging wordt gegeven. Het doel is beheer en schadebestrijding.


6.
Het project Ganzenbord omvat meerdere activiteiten en producten. Ten eerste een onderzoek dat naar de huidige afzet en keten van geschoten ganzen worden gevoerd. Dit onderzoek zal in een rapportage worden uitgewerkt. Ten tweede een inventarisatie in de regio naar mogelijke aanbieders en afnemers zoals poeliers, restaurants en culinaire verenigingen. Aan de hand van deze inventarisatie zullen partijen worden uitgenodigd om te discussiëren over de uitvoering van het project en het stimuleren van de regionale verwerking en afzet. Een plan van aanpak zal worden opgesteld. Ten derde zal een kookworkshop de mogelijkheden voor bereiding van wilde gans verduidelijken en hiermee betrokkenen stimuleren wilde gans een culinaire bestemming te geven. Aansluitend zal een brochure worden gedrukt en communicatiemiddelen worden ingezet om deze culinaire toepassing regionaal onder de aandacht te brengen. Gezien deze activiteiten en producten, achten wij het toegekende subsidiebedrag passend.

Interessant voor jou

Minder afschot, minder schade

Lees verder

Faunabeheerplan Damhert 2011

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer