Dreigende natuurramp in het Wadden­gebied ten gevolge van bodem­daling door gas- en zout­winning


Inleiding

Uit onderzoek van de onafhankelijke commissie die de gaswinning onder het Wad controleert is gebleken dat voor het tweede jaar achtereen een onverklaarbare en forse bodemdaling onder de Waddenzee heeft plaatsgevonden.[i] Een belangrijke oorzaak van de bodemdaling ligt in de winning van gas en zout.[ii] Minister Kamp heeft het laatste rapport van die commissie ook gezien en deze aan de Tweede Kamer gestuurd, zonder erbij te vermelden wat hij gaat doen om (verdere) schade aan het gebied te voorkomen, en dat terwijl de Minister in mei 2016 nog beloofde in te grijpen als de bodemdaling zou doorzetten.[iii]

Het afgelopen jaar is volgens het betreffende onderzoek de bodem gedaald met maar liefst 5 cm. Er zijn grote zorgen over het verdwijnen van zandplaten door bodemdaling en de verhoging van de zeespiegel, waardoor er geen voedsel meer te vinden zal zijn voor de miljoenen vogels die nu nog het Wad gebruiken om te foerageren. Een uniek vogelgebied lijkt letterlijk onder water te verdwijnen.[iv] Dit kan ook voor het toerisme rampzalig zijn. Veel Noordzeevissen gebruiken de Waddenzee bovendien als kraamkamer, zodat ook voor hen dit een ramp zou zijn.[v]

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de mijnbouwactiviteiten onder de Waddenzee en heeft daarom de volgende vragen.

Vragen

1. Op 29 april 2015 heeft de Provinciale Staten in Groningen een motie aangenomen waarin de Staten als haar mening uitspreekt dat zij richting de landelijke overheid alles zal doen om iedere vorm van mijnbouw onder de Waddenzee te verhinderen.[vi] Moties van soortgelijke strekking zijn aangenomen in de provincies Friesland (motie 3)[vii] en Noord Holland[viii]. Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan deze motie?

2. Onderschrijft u dat het voor het behoud van dit Natura2000 gebied noodzakelijk is om alle mijnbouwactiviteiten, waaronder gaswinning, te staken? Zo ja, welke consequenties verbindt u daaraan?

3. Bent u het met ons eens dat dat ook zou moeten gelden voor de winning vanaf de randen van het Wad? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat mijnbouw onder en aan de rand van de Waddenzee incongruent zijn aan het recent door de drie provincies vastgestelde investeringskader Waddengebied en met name aan de ecologische doelen die daarin zijn opgenomen? Zo ja, op welke wijze gaat u er zorg voor dragen dat de ecologische doelen uit het Investeringskader toch gerealiseerd kunnen worden?

5. Bent u bereid om samen met de andere Waddenprovincies richting het rijk eendrachtige een vuist te maken tegen iedere vorm van mijnbouw onder het Wad, en om zich daarbij richting de minister

[i]http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p31/p3110/3110_advies_auditcommissie_over_het_monitoringsjaar_2015.pdf

[ii] https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/deskundigen-kritisch-over-zoutwinning-onder-waddenzee en http://www.waddenvereniging.nl/onswerk/gaswinning1

[iii] http://www.rtvnoord.nl/nieuws/170684/Kamp-moet-ingrijpen-bij-gaswinning-onder-Waddenzee-vanwege-de-bodemdaling

[iv] https://www.wnf.nl/nieuws-en-resultaten/bericht/helft-natuurlijk-werelderfgoed-in-gevarenzone.htm

[v] http://www.waddensea-worldheritage.org/nl/waddenzee-werelderfgoed/waddenleven/talloze-dieren

[vi]http://www.openindex.io/outlink?ssi=4282426198a584a2&url=http%3A%2F%2Fwww.provinciegroningen.nl%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2FDocumenten%2FBesluitenlijst_PS%2FBesluiten_Provinciale_Staten_29_april_2015.pdf&r=1&q=mijnbouw%20waddenzee

[vii] http://www.fryslan.frl/20504/provinciale-staten-26-10-2016/files/2016-10-26%20moasjes%20en%20amendeminten.pdf

[viii] http://www.fryslan.frl/20319/26-oktober-2016-vergadering-provinciale-staten/files/08-4-motie%2046a%20pvda%20gl%20pvdd%20opnh%20sp%20d66%20cusgp.pdf

Antwoorddatum: 20 mrt. 2017

1: In het kader van de vaststelling van het Investeringskader Waddengebied 2016-2026 d.d. 3 oktober 2016 hebben uw staten motie 46A aangenomen, waarin Provinciale Staten zich uitspreken tegen schadelijke activiteiten door olie- , gas- en zoutwinning en verzoeken het standpunt van uw Staten uit te dragen in het bestuur van het Regiecollege Waddengebied (RCW). Uw standpunt is door de gedeputeerde met de portefeuille Wadden gemeld in de vergadering van het RCW van 20 oktober 2016 (zie ook onze brief over ons verzoek tot afdoening van deze motie met kenmerk 828200/913014).

2: Wij gaan niet over mijnbouwactiviteiten in het Natura 2000-gebied Waddenzee. Het ministerie van Economische Zaken is het bevoegd gezag voor het eventueel verlenen van vergunningen voor mijnbouwactiviteiten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is het bevoegd gezag voor het Natura 2000-gebied Waddenzee en verantwoordelijk voor het volgen en behalen van de doelstellingen zoals deze in het Natura 2000-beheerplan voor de Waddenzee zijn vastgelegd.

Wij verbinden hier dus geen consequenties aan.

3: Aangezien ook voor deze afweging het ministerie van Economische Zaken bevoegd gezag is, verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 2.

4: Nee, hier zijn wij het niet mee eens. In het door de Provinciale Staten van de drie Waddenprovincies vastgestelde Investeringskader Waddengebied zijn de majeure opgaven beschreven voor ecologie en economie. Eén van de opgaven betreft het herstel van een evenwichtig voedselweb voor de Waddenzee.

5: Nee, gelet op onze antwoorden op voorgaande vragen achten wij dit niet zinvol.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer