Het achter­blijven van de biolo­gische bollen­teelt


Inleiding

“Ziek van bollen”, zo kopte het Noordhollands Dagblad op 5 november jongstleden. In de reguliere bollenteelt wordt zoveel gif gebruikt, dat omwonenden er letterlijk ziek van worden. Bovendien heeft het vele gifgebruik ertoe geleid de kwaliteit en vruchtbaarheid van de bodem ernstig aangetast is en bijen, vlinders en andere bestuivende insecten massaal sterven.

De situatie in de bollenteelt is dus erg zorgelijk. Gelukkig zijn steeds meer bollentelers ervan overtuigd dat het anders moet, en zouden zij graag omschakelen naar biologische teelt, zoals ook op de bijeenkomsten van NLG, de coöperatie van duurzame bloembollenkwekers in Noord-Holland, duidelijk blijkt. Toch blijft het areaal biologische bollengrond ver achter: in 2016 was slechts 0,1% van de bollengrond in Noord-Holland biologisch (13 van de ca. 13000 hectare). In Noord-Holland worden slechts op 3 van de ruim 630 bedrijven biologische bollen geteeld.[1] Uit rondvraag blijkt dat telers met name door de hoge omschakelingskosten en de onzekere afzetmogelijkheden aanlopen.

Vragen:

1. Onderschrijft u de noodzaak van de omschakeling naar biologisch in de bollenteelt?

2. Slechts 0,1% van de Noord-Hollandse bollenteelt is biologisch. Ter vergelijking: van de Noord-Hollandse melkveehouders boert 7,5% biologisch.[2] Hoe verklaart u het feit dat de biologische bollenteelt zo sterk achterblijft?

3. Op welke wijze draagt de provincie bij aan de omschakeling van bollentelers naar biologisch, en waarom heeft dat tot op heden nog weinig succes gehad?

4. Hoeveel bloembollen koopt de provincie Noord-Holland jaarlijks in? Hoeveel procent daarvan is biologisch?

5. Tijdens de PS vergadering van 23 mei jongstleden heeft u toegezegd de onderzoeken of de provincie Noord-Holland, in navolging van de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Heemstede, kan overstappen op het inkopen van alleen nog maar biologische bloemen. Op welke wijze is er gevolg gegeven aan deze toezegging?

6. Biologische bollentelers geven aan dat zij moeite hebben met het vinden van stabiele afzetmarkten. Bent u bereid om hierin faciliterend op te treden, bijv. door zelf meerjarige bestellingen te plaatsen bij biologische telers?

7. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) heeft het idee geopperd om een heffing te leggen op het gebruik van landbouwgif, en om uit het daarmee ontstane fonds maatregelen voor de verduurzaming van de landbouw te bekostigen.[3] Bent u bereid om deze mogelijkheid voor de Noord-Hollandse landbouw te onderzoeken en, als enige aandeelhouder van drinkwaterbedrijf PWN, deze lobby van VEWIN bij het Rijk te ondersteunen?

[1] Zie antwoorden op technische vragen commissie NLM 13 juni 2016 nav de Voortgangsrapportage van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen en CBS Statline: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80780NED&D1=156,402-405&D2=12&D3=6-15&HDR=T,G2&STB=G1&VW=T.

[2] Zie antwoord op Statenvragen over de echte prijs van de Noord-Hollandse melk: https://noordholland.partijvoordedieren.nl/vragen/de-echte-prijs-van-de-noord-hollandse-melk.

[3] Zie het interview met voormalig directeur Renée Bergkamp in het maandblad van H2O, Nr. 9, september 2014, pag. 13: http://edepot.wur.nl/338545.

Antwoorddatum: 8 dec. 2016

1. Nee. We ondersteunen de verduurzaming in de bollenteelt. Om de bollenteelt verder te verduurzamen is de omschakeling naar biologische teelt één van de mogelijkheden.

2. Er is onvoldoende vraag vanuit de markt naar biologisch gecertificeerde bollen. Bollenbedrijven die interesse hebben in omschakeling naar de biologische productiemethode (en dat zijn er maar weinig) geven aan dat de kosten voor omschakeling gezien de beperkte markt, teeltrisico’s en kennis een drempel vormen.

3. De provincie draagt niet direct bij aan de omschakeling van bollentelers naar biologische teelt. De Greenport Noord-Holland Noord onderzoekt de mogelijkheid voor de oprichting van een vakgroep biologische landbouw. De vakgroep zal een visiedocument en een uitvoeringsprogramma uitwerken, waarin omschakeling één van de thema’s is. Daarnaast worden door de Greenport Noord-Holland Noord de bollentelers van de vereniging ‘Natuurlijk leven, natuurlijk telen’ ondersteund, die experimenteren met nieuwe duurzame teeltmethoden. De provincie is partner van de Greenport Noord-Holland Noord.

4. De provincie koopt geen bloembollen in.

In het verleden is een aantal acties geweest (op initiatief én kosten van derden – sponsoring) die wel geleid hebben tot aanplant van bloembollen in bermen van provinciale wegen (o.a. N208, N201, N205, N512). Er is op de N201 en N205 destijds deels gebruik gemaakt van biologische bollen. 2016 144

5. Er is onderzocht waar de provincie momenteel bloemen inkoopt en of deze bloemen biologisch zijn. De provincie koopt alle bloemen in bij twee bloemisten, waarmee tweejarige contracten zijn afgesloten die lopen tot 1 januari 2018. Beide bloemisten leveren geen biologische bloemen, maar voldoen wel aan diverse duurzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen zijn breder dan alleen de teeltmethode, want ze hebben ook betrekking op bedrijfsvoeringaspecten zoals duurzame energie en afvalscheiding.

Eén van beide bloemisten werkt zoveel mogelijk met duurzame bloemen. Deze bloemist is voornemens zich te certificeren voor de Barometer Duurzame Bloemist en voldoet al aan een aantal eisen voor certificering.3 De andere bloemist is al gecertificeerd voor de Barometer Duurzame Bloemist en beschikt bovendien over de certificaten FFP, MPS-A en Milieukeur. Deze certificaten geven onder meer aan dat de gebruikte producten op milieubewuste wijze zijn geteeld.

6. Nee, zie antwoord 4.

7. Nee, de provincie heeft geen bevoegdheden om heffingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op te leggen. Deze bevoegdheid ligt bij het Rijk. De verantwoordelijkheid voor een dergelijk onderzoek en het initiatief daartoe ligt naar onze mening daarom ook bij het Rijk. De lobby van VEWIN ondersteunen wij niet.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer