Afwe­gings­kader vuur­wer­ke­ve­ne­menten in Noord-Holland en de Natuur­be­scher­mingswet


Indiendatum: nov. 2014

Inleiding

Gedeputeerde Staten hebben op 30 september 2014 het rapport ‘Afwegingskader vuurwerkevenementen in Noord-Holland en de Natuurbeschermingswet’ vastgesteld.[1]

Dit rapport dient om te kunnen beoordelen in welke gevallen een vuurwerkevenement in de nabijheid van een Natura 2000-gebied of Beschermd Natuurmonument kan worden toegestaan. Daarvoor zijn per gebied ‘veilige afstanden’ bepaald. Wanneer die afstand wordt aangehouden kan een vuurwerkevenement zonder toetsing aan de Natuurbeschermingswet plaatsvinden, omdat volgens het rapport significant negatieve effecten op de vigerende doelen dan met zekerheid zijn uit te sluiten.

Als toelichting in de aanbiedingsbrief[2] aan Provinciale Staten stellen Gedeputeerde Staten dat vuurwerkevenementen een verstorend effect kunnen hebben op fauna (broedvogels, niet-broedvogels, zoogdieren, etc.). Wanneer een vuurwerkevenement op het verkeerde moment op de verkeerde plaats plaatsvindt, kan dit ertoe leiden dat doelen voor Natura 2000-gebieden of Beschermde Natuurmonumenten in het geding komen omdat reproductie en/of overleving van soorten zouden kunnen afnemen.

In het rapport is vermeld dat het piekgeluidsniveau van vuurwerk vrijwel altijd oven de 130 dB(A) ligt en vooral wordt veroorzaakt door mortieren met name als daarin titaan is verwerkt. Ook komen er bij de verbranding van vuurwerk ontbrandingsgassen vrij, zoals zwaveldioxide.

Vragen

1. Waarom betaalt de provincie het onderzoek naar vuurwerk bij beschermde natuur en bespaart zij initiatiefnemers de kosten?

2. In het afwegingskader wordt ervan uit gegaan dat er dichter bij een broedende vogel vuurwerk mag worden afgestoken, omdat een broedende vogel langer op zijn nest blijft zitten. Ook wordt een negatief effect pas significant genoemd als een broedvogel definitief het gebied verlaat. Waarom kiest u voor deze minimale bescherming en past u het voorzorgsbeginsel niet toe?

3. De ‘veilige afstanden’ zijn bij regelmatige verstoring honderden meters groter dan bij een éénmalige verstoring. De provincie beoordeelt een vuurwerkevenement als een éénmalige verstoring, terwijl bekend is dat er regelmatige verstoring is, bijvoorbeeld door vliegtuigen. Waarom houdt u bij de beoordeling van een vuurwerkevenement geen rekening met al bestaande verstoringen?

4. Of vogels uitwijkmogelijkheden hebben waar zij tijdelijk naar toe kunnen vluchten is belangrijk bij de beoordeling van significant negatieve effecten op doelsoorten in een Natura 2000-gebied. Waarom kijkt de provincie niet naar uitwijkmogelijkheden voor vuurwerkevenementen?

5. Op basis waarvan beoordeelt u de andere effecten van vuurwerk, zoals zwavelemissie en emissie van zware metalen op de te beschermen natuur?

6. Hoe beoordeelt de provincie vuurwerkevenementen op milieu, veiligheid en andere natuur?

[1] http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/default.aspx?GAAgendatypecode=14 , commissie R&M d.d. 27-10-2014
[2] http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/default.aspx?GAAgendatypecode=14 , commissie R&M d.d. 27-10-2014

Indiendatum: nov. 2014
Antwoorddatum: 28 nov. 2014

1. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor het afgeven van vuurwerk- en Natuurbeschermingswetvergunningen. Het afwegingskader helpt ons bij het maken van een juiste, juridisch houdbare beoordeling en bespaart ons daarmee kosten in de behandeling van vergunningaanvragen. De initiatiefnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de toetsing van een vuurwerkevenement binnen de veilige afstanden.

2. Wij gaan ervan uit dat uw vraag gebaseerd is op tabel 5.4 op pagina 8 van het afwegingskader, waarin de veilige afstanden binnen en buiten het broedseizoen staan weergegeven. Abusievelijk heeft u niet de definitieve versie van het afwegingskader ontvangen. In de versie die u heeft ontvangen zijn de afstanden 'binnen het broedseizoen' en 'buiten het broedseizoen' omgedraaid. De veilige afstanden zijn binnen het broedseizoen groter dan buiten het broedseizoen. De definitieve versie van het afwegingskader is als bijlage bijgevoegd.
Ten aanzien van het tweede deel van uw vraag: het afwegingskader is gebaseerd op het wettelijk kader van de Natuurbeschermingswet. Het gaat hierbij om de bescherming van de instandhoudingdoelstellingen en beschermde waarden en niet om de bescherming van individuele vogels. Bij het bepalen van de veilige afstanden is uitgegaan van een worst case-benadering: de veilige afstanden zijn zodanig gekozen dat buiten de veilige afstanden verstorende effecten die kunnen leiden tot een aantasting van instandhoudingsdoelen zijn uitgesloten.

3. De veilige afstanden uit het afwegingskader zijn zodanig bepaald dat er geen sprake is van effect op de instandhoudingsdoelstellingen en/of beschermde waarden, ook niet als deze bij al bestaande verstoringen worden opgeteld. Binnen de veilige afstanden dient een nadere toetsing plaats te vinden waarbij ook de mogelijke cumulatieve effecten worden betrokken. Een richtsnoer voor het onderzoeken van de cumulatieve effecten is dat uitgegaan wordt van plannen en projecten waarover reeds een definitief besluit is genomen.

4. Het afwegingskader brengt voor de aanvrager in beeld welke locaties vanuit het oogpunt van beschermde natuurgebieden meer en minder geschikt zijn voor een vuurwerkevenement. Het afwegingskader maakt inzichtelijk dat voor een locatie die binnen de veilige afstand tot een beschermd natuurgebied ligt een nadere toetsing dient plaats te vinden. De verwachting is dat aanvragers in veel gevallen zullen kiezen voor een locatie die buiten de veilige afstanden is gelegen. Het afwegingskader brengt deze ‘uitwijkmogelijkheden’ dus expliciet in beeld.

5. Buiten de veilige afstanden beperkt onze beoordeling zich tot de vereisten van het Vuurwerkbesluit, zie tevens ons antwoord op vraag 6.

6. De wet- en regelgeving omtrent vuurwerk(-evenementen) regelt uitputtend alle relevante milieu- en veiligheidsaspecten. De door ons af te geven ontbrandingstoestemmingen worden gebaseerd op de regels van het uit die wet- en regelgeving voortvloeiende Vuurwerkbesluit

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer