Succesjes Partij voor de Dieren in Staten­ver­ga­dering


23 april 2008

De Provincie Noord-Holland gaat inventariseren hoeveel vis gestroopt wordt in de Noord-Hollandse binnenwateren en in omliggende wateren waarbij Noord-Hollandse havens betrokken zijn. De Partij voor de Dieren diende hiervoor een motie in en die werd algemeen gesteund; alleen de Partij voor de Arbeid was tegen. De provincie gaat niet zelf onderzoek doen, maar zal de kennis bundelen die er nu al aanwezig is. Op basis van deze informatie zal de commissie ‘die over water gaat’ moeten oordelen of er vervolgstappen wenselijk zijn. De fractie van de Partij voor de Dieren is heel gelukkig met de steun van de gedeputeerde en de andere partijen. Het probleem wordt in kaart gebracht. Als de problemen zo groot zijn als wel gesuggereerd wordt dan verwacht de partij eveneens steun voor de aanpak van de problemen.

In het collegeakkoord is bepaald dat ontwikkelingshulp geen provinciale taak meer is. In plaats daarvan zal incidenteel bij rampen hulp worden verleend. Hoewel mens en dier te lijden hebben onder natuurgeweld, en veel mensen afhankelijk zijn van hun dieren, werd er in het voorstel van Gedeputeerde Staten geen aandacht aan dieren besteed. Op voorstel van de Partij voor de Dieren werd daar door Provinciale Staten verandering in gebracht. Daarmee wilde de Partij voor de Dieren natuurlijk niet beweren dat het leed van dieren op gelijke voet staat met het menselijk leed bij een natuurramp. Maar dat dieren helemaal niet genoemd werd ging de partij te ver. Bij de stemming bleek dat de Partij voor de Dieren het zeker niet alleen maar van de steun van linkse partijen moet hebben. Zowel de Socialistische Partij als GroenLinks vonden dat bij rampen alleen naar belangen van mensen gekeken moest worden. Dit standpunt werd niet overgenomen door het CDA, D’66, de Christen Unie/SGP en de VVD die het voorstel steunden. Omdat de PvdA verdeeld stemde was er een krappe meerderheid voor het voorstel.. Zo werd maar weer duidelijk dat het links rechts denken voor dierenwelzijn natuur en milieu niet opgaat en dat de Partij voor de Dieren voor een overstijgend belang staat.

De Staten gingen niet akkoord met het voorstel van de fractie om te wachten met het experimenteren met viskwekerijen tot dat de zich ontwikkelende duurzaamheidslat van de minister daarvoor bekend is. De andere partijen, met uitzondering van de SP, wilden de ondernemers die grote viskweken op willen zetten niet een paar maanden laten wachten. Zo werd de economie veel belangrijker gemaakt dan verantwoordelijkheid en duurzaamheid.

Een op zichzelf technische discussie over de voor- en nadelen van de decentralisatie van het Faunafonds liep uit op een confrontatie tussen fractievoorzitter Rob van Oeveren en gedeputeerde Peter Visser. Nadat Visser geconstateerd had dat zij het niet eens werden voegde hij eraan toe dat bij de Partij voor de Dieren nog wel eens een andere agenda speelde. Toen Van Oeveren om opheldering vroeg, meende de gedeputeerde dat de Partij voor de Dieren de bewijslast niet moest omdraaien, maar daar ging Van Oeveren niet op in. Geconfronteerd met de dieronvriendelijkheid van zijn afschotbeleid rond Schiphol (waarbij half Noord-Holland Zuid als ‘gebied rond Schiphol’ geldt) was het verweer niet meer dan, “dat zou kunnen…..”

Voor de liefhebbers:
De Statenvergadering is terug te zien en te luisteren via de site www.noord-holland.nl (of rechtstreeks via deze link )