Provincie zwalkt in mega­stal­len­beleid


23 mei 2011

Partij voor de Dieren: provincie zwalkt in megastallenbeleid

Haarlem, 23 mei 2011 - Partij voor de Dieren is bedroefd over het besluit van Noord-Holland tot uitbreiding van de intensieve veehouderij. Tegen de wens van het eerdere burgerinitiatief in heeft Provinciale Staten op 23 mei 2011 besloten dat bestaande intensieve veehouderijen overal in Noord-Holland mogen uitbreiden tot zeer grote megastallen. Tot gisteren was er een totaalverbod op uitbreiding van de intensieve veehouderij. Nu mag bestaande bio-industrie in de gehele provincie uitbreiden, zonder dat daar een maximale grootte voor is gegeven.

De Partij voor de Dieren is verbijsterd dat geitenhouderij na de Q-koortsepidemie en verdere vergroting van bedrijven niet onder intensieve veehouderij valt. Dit geldt ook voor melkveehouderijen, terwijl weidegang onder druk staat en koeien steeds meer opgehokt worden. Alleen Partij voor de Dieren en SP steunden deze amendementen.

Door intensieve veehouderij staat de volksgezondheid op het spel. Jarenlang is het beleid geweest om geen nieuwe intensieve veehouderij toe te staan, vanwege de grotere ziektedruk van mens en dier in Noord-Holland. De provincie staat nu wel toe dat bestaande intensieve veehouderijen mogen uitbreiden tot zeer grote megastallen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren om elke voorgenomen uitbreiding van een intensieve veehouderij te toetsen op risico’s voor de volksgezondheid haalde het niet. Wie beschermt nog de gezondheid van de burger, vraagt de partij zich af.

Ook was in de PS-vergadering van 23 mei ’11 de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur aan de orde. Een amendement van de Partij voor de Dieren om de Ecologische Hoofdstructuur in het Westelijk Tuinbouwgebied in Haarlem te versterken kreeg geen steun van de meerderheid van Provinciale Staten. Evenals een motie van de Partij voor de Dieren om op basis van artikel 23 van de Natuurbeschermingswet het landschappelijk waardevolle gebied de graslanden Santpoort de Delft aan te wijzen.


Klik hier voor de debatbijdrage Herziening Structuurvisie EHS en intensieve veehouderij