Provincie ging boekje te buiten


2 juli 2008

Haarlem, 2 juli 2008. De Partij voor de Dieren vindt het zeer verwerpelijk dat er vele duizenden gezonde dieren zijn gedood alleen vanwege de schade die zij zouden aanbrengen aan de landbouw. Er zijn naar haar mening onvoldoende serieuze pogingen gedaan om deze schade te voorkomen of te beperken. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 28 mei ontheffing verleend op het verbod tot het doden van grauwe ganzen op Texel. Dit heeft geleid tot het vangen en vergassen van duizenden gezonde ganzen, die niet konden vliegen omdat zij in de rui waren of nog niet waren volgroeid.

De fractie van de Partij voor de Dieren in de provincie Noord-Holland heeft daar nu vragen over gesteld. Gedeputeerde Staten heeft niet alleen de ontheffing afgegeven, maar heeft de vang- en vergassingsacties ook gefaciliteerd en financieel gesteund door een deel van de kosten van de acties voor haar rekening te nemen. Hiermee laat de provincie blijken zelf groot voorstander te zijn van het doden van dieren ‘omdat er teveel zouden zijn’.

De Partij voor de Dieren meent dat de provincie haar boekje te buiten is gegaan. Onder het toeziend oog van provinciale 'handhavers' hebben vangacties plaatsgevonden in beschermde natuurgebieden. Ook zijn burgers die polshoogte kwamen nemen op ruime afstand van het vangen door handhavers gesommeerd niet verder vrij toegankelijke gebieden in te gaan, terwijl de handhavers slechts toezicht moesten houden op een juiste uitvoering van de vangacties. Ook is de doorgang over de openbare weg belemmerd. De Partij voor de Dieren wil onder meer weten of de provinciale ambtenaren wel bevoegd waren burgers tegen te houden.

Bovendien veronderstelt de partij dat de provincie de rechter op het verkeerde been heeft gezet door tijdens de rechtszaak over de ontheffing, aangespannen door de Faunabescherming, informatie te verstrekken die niet overeenkwam met wat er in werkelijkheid gebeurde.
Ook wil de fractie weten of de provincie verkeerde schadebedragen heeft genoemd aan de rechter, omdat de minister eerder in de Tweede Kamer andere schadecijfers naar buiten bracht .

De Partij voor de Dieren neemt de 'ganzenmoord' hoog op en stelt daarom een dertigtal vragen aan Gedeputeerde Staten.
Omdat er geen meerderheid mocht worden verwacht voor het standpunt van de Partij voor de Dieren dat de ontheffing moest worden teruggedraaid, had het geen zin eerder vragen te stellen tijdens de zwaar belaste Statenvergaderingen van 16 en 23 juni.