Provin­ciale Ruim­te­lijke Veror­dening onder­mijnd door Spoedwet


17 december 2012

In de PS-vergadering van 17 december 2012 stond een belangrijke wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie op de agenda. Aanleiding van deze wijziging was de Spoedwet Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) van het Rijk. Deze wet slaat de belangrijkste pijler onder de ruimtelijke verordening vandaan: de ontheffingverlening.

Volgens GS was deze wijziging puur procedureel en niet inhoudelijk. De Partij voor de Dieren heeft drie amendementen ingediend op punten waar wel degelijk sprake is van een beleidsinhoudelijke wijziging en dit ten koste gaat van dieren en natuur. Helaas zijn deze amendementen niet aangenomen, waardoor de bescherming van het landelijk gebied en een verbod op megastallen niet in provinciale regelgeving zijn opgenomen.

Amendement definitie megastallen
In de Structuurvisie 2040 staat dat de provincie geen megastallen wil laten ontstaan in Noord-Holland. Maar een definitie ontbreekt in de verordening , waardoor megastallen gewoon mogelijk zijn binnen de provincie. Daarom heeft de Partij voor de Dieren een amendement ingediend met daarin een definitie van megastallen.

Amendement compensatieregels EHS
In de gewijzigde verordening zijn de regels voor compensatie van de Ecologische Hoofdstructuur niet beleidsneutraal opgesteld. Het nabijheidsbeginsel is weggelaten en daarom heeft de Partij voor de Dieren per amendement voorgesteld de oude tekst terug te halen. De gedeputeerde vond dit amendement te complex, terwijl dit de huidige tekst in de verordening was: beleidsneutraler kan niet, een gênante situatie.

Amendement afwijkingsregels PRVS
De Spoedwet Wro vervangt het systeem van ontheffingen door een systeem van afwijkingsregels die vooraf aan initiatiefnemers en gemeenten duidelijkheid moeten geven wat wel en niet is toegestaan in het landelijk gebied. De verordening bevat echter veel open einden-bepalingen waarmee heel veel ruimte aan gemeenten wordt gegeven om grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen toe te staan in het landelijk gebied.

Met haar amendementen bewees de Partij voor de Dieren dat het ruimtelijke beleid wel degelijk dier- en natuurvriendelijker kan, ondanks de Spoedwet.