Partij voor de Dieren teleur­ge­steld; Gede­pu­teerde komt jagers tegemoet


13 december 2007

Haarlem, 12-12-2007.Vandaag werd bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gisteren heeft besloten om de faunabeheerplannen met een jaar te verlengen. De faunabeheerplannen omvatten de onderbouwing voor het afschot van dieren. De reden voor de verlenging is dat de opsteller van de faunabeheerplannen, de omstreden faunabeheereenheid, tijd nodig heeft om de plannen aan te passen aan de nieuwe nota flora en faunawet.

De Partij voor de Dieren vindt het vreemd dat 3 weken voor het aflopen van de plannen pas blijkt dat er geen nieuwe plannen liggen. “Je mag toch verwachten van een professionele organisatie dat men nieuwe plannen klaar heeft als de oude aflopen en dat er vooroverleg is geweest met de provincie over het nieuwe beleid, opdat de plannen daaraan worden aangepast” aldus fractievoorzitter Rob van Oeveren. “Kennelijk ontbeert de faunabeheereenheid die professionaliteit.”

Dit komt voor de partij niet als een verrassing: de oude en nu verlengde faunabeheerplannen zijn slecht onderbouwd en de faunabeheereenheid leek haar eigen jaarverslag niet serieus te nemen. De partij betreurt het dat alle faunabeheerplannen worden verlengt, terwijl sommige plannen onnodig en achterhaald zijn.

De Partij voor de Dieren vindt het overigens bijzonder ongepast dat gedeputeerde Visser tijdens het overleg dat maandag jongstleden nog plaatsvond in de Statencommissie die onder meer over natuur gaat, met geen woord heeft gerept over de verlenging van de looptijd van de huidige faunabeheerplannen. Daarmee zijn de partijen op dit punt onwetend gehouden en hebben zij zich onderling niet over dit voornemen kunnen beraden.

Maandag 17 december zal waarschijnlijk over de Flora- en Faunawet gesproken worden in Provinciale Staten.


Persbericht Provincie Noord-Holland :

Faunabeheerplan 2004 – 2007 verlengd tot eind 2008
Gedeputeerde Staten hebben op 11 december 2007 besloten om het Faunabeheerplan 2004-2007 met maximaal een jaar te verlengen. Deze verlenging is nodig, zodat de Faunabeheereenheid voldoende tijd heeft om het nieuwe beheerplan af te stemmen op de nieuwe beleidsnota Flora- en Faunawet.

Faunabeheerplannen worden opgesteld door de Faunabeheereenheid (FBE), een samenwerkingsverband van jachthouders, ingesteld voor het beheer van diersoorten en de bestrijding van (landbouw-)schade aangericht door dieren. In een faunabeheerplan staat voor welke diersoorten de FBE schadepreventie en/of bestrijding noodzakelijk acht en hoe zij duurzaam beheer vormgeeft. De beheerplannen moeten worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten, die vervolgens ontheffingen kunnen verlenen op de Flora- en Faunawet. Deze wet is gericht op de bescherming van wilde dieren en planten, maar in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is verjagen of doden toegestaan.

Flora- faunabeleid herzien
De provincie is verantwoordelijk voor het stellen van de beleidskaders voor de faunabeheerplannen en moeten ook goedkeuring verlenen aan de plannen. Het huidige faunabeheerplan is geldig tot 31 december 2007. De provincie heeft, naar aanleiding van een aantal gerechtelijke uitspraken, haar flora- en faunabeleid op een aantal punten herzien. Deze wijzigingen moeten worden doorgevoerd in het nieuwe faunabeheerplan. Zo worden ontheffingen niet langer verleend op basis van postcodegebieden. Omdat het nieuwe flora- en faunabeleid pas eind november door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en op 17 december nog aan Provinciale Staten wordt voorgelegd, is besloten om het Faunabeheerplan 2004-2007 te verlengen. Op die manier krijgt de FBE voldoende tijd om een nieuw plan op te stellen én blijft beheer en schadebestrijding in 2008 toch mogelijk. Wel wordt er op toegezien dat de verlengde geldingsduur van het huidige Faunabeheerplan niet in strijd komt met de regels uit de nieuwe beleidsnota. De provincie verleent dan ook geen ontheffingen die in strijd zijn met het nieuwe beleid.

Nieuw plan in juli
De FBE heeft tot 1 juli 2008 de tijd om een beheerplan in te dienen. Dit plan wordt na een onafhankelijke toets en een toets door het Faunafonds door de provincie goedgekeurd en heeft dan in principe een geldingsduur van 5 jaar. Het definitieve plan treedt naar verwachting in het najaar van 2008 in werking.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief