Partij voor de Dieren houdt symposium over wilder­nis­natuur


5 oktober 2012

De Partij voor de Dieren Noord-Holland organiseert op woensdagmiddag 17 oktober een symposium over natuur en wildernis in Noord-Holland. Volgens de partij is de discussie over natuur teveel gericht op de kosten van natuurbeheer en raken de waarden van natuur en de biodiversiteit teveel op het tweede plan. Daarom zullen inspirerende en eigenzinnige sprekers in de Statenzaal in Haarlem hun visie op natuur geven. Het symposium is bedoeld voor alle spelers in het veld die met natuur bezig zijn. Tijdens het symposium worden twee ideeën voor wildernisnatuur in Noord-Holland besproken.

Wereldwijd is het aantal natuurlijk functionerende ecosystemen sterk afgenomen en neemt nog steeds af. Daardoor is er van de oorspronkelijke soortenrijkdom 70 procent over, in Europa 50 procent en in Nederland nog maar een schamele 15 procent. Van de 23 landen in Europa behoort Nederland dan ook tot de acht landen met het grootste aandeel bedreigde zoogdieren, vogels en vissen.

Op dit moment draait de overheid wat betreft natuurbeleid in cirkeltjes rond. Natuur wordt gezien als een kostenpost en is daarmee een doelwit voor bezuinigingen. En discussies over natuur gaan over wie straks de boetes uit Brussel moet betalen omdat de biodiversiteitsdoelen niet worden gehaald. Energie die beter te besteden is aan natuurherstel en -ontwikkeling. Natuur is kostbaarder dan goud. Zonder natuur waren wij, mensen, er niet en zouden we geen eten, drinken en zuurstof om te ademen hebben. Het doel van de middag is om inspiratie en energie op te doen om in natuurbescherming te steken en in het nieuwe natuurbeleid.

Op het symposium spreken mensen die (inter-)nationaal hun sporen hebben verdiend op het gebied van natuurbescherming en een eigen visie hebben op natuur in de maatschappij. Matthijs Schouten, bijzonder hoogleraar Ecologie en filosofie van natuurherstel aan de Wageningen Universiteit en strateeg bij Staatsbosbeheer zal spreken over de definitie van natuur, het belang van natuur en verschillende grondhoudingen die we hebben over de natuur. Frans Vera, Stichting Natuurlijke Processen, zal ingaan op wat ons staat te wachten als we de natuur haar gang laten gaan, nadat we de randvoorwaarden daarvoor hebben aangebracht. Dat laatste houdt volgens hem bijvoorbeeld in: soorten die een sleutelrol spelen in het natuurlijk functioneren van ecosystemen die door menselijk toedoen zijn uitgestorven terug te laten komen of als ze niet zelf kunnen terugkeren, te brengen. Anna Jonkhoff, advocate bij vos en vennoten advocaten zal spreken over de rol van het recht bij de bescherming van de Europese natuur, de geest van de Vogel- en Habitatrichtlijn en een praktijkvoorbeeld van de minimale toepassing van deze richtlijnen door de provincie Noord-Holland.

De Partij voor de Dieren heeft voor de afsluitende discussie twee stellingen geponeerd.
- Opnieuw wildernis in Noord-Holland is goed voor de biodiversiteit en is nodig om de natuurdoelstellingen te halen. Daar is alleen ruimte, milieukwaliteit en moed voor nodig.
- Er zijn te weinig damherten in de duinen om hun natuurlijk rol als grazers te kunnen vervullen.

De sprekers zullen in hun visie reageren op deze stellingen en hun eigen stelling toevoegen aan de discussie. De Partij voor de Dieren wil dat er meer ruimte komt voor natuur en voldoende milieukwaliteit in en rond natuurgebieden zodat de natuur zichzelf kan zijn. Dit geeft ruimte voor natuurlijke processen en met een zelfstandige natuur zijn er minder beheersmaatregelen nodig. Minder ingrijpen in de natuur is beter voor de natuur zelf, maar is ook goedkoper.