Partij voor de Dieren en JA21 vragen spoed­debat aan: rapport Expert­groep Gezondheid IJmond vernie­tigend over Tata Steel


1 maart 2024

Expertgroep Gezondheid IJmond stelt in het gisteren verschenen rapport dat de gezondheidseffecten van Tata Steel in het RIVM-rapport nog onderschat worden en adviseert om op korte termijn maatregelen te nemen die de gezondheidsrisico’s verminderen. PvdD en JA21 hebben een spoeddebat aangevraagd om de provincie aan te sporen de adviezen uit het rapport over te nemen.

De gezondheidsexperts roepen verder onder meer op om op korte termijn te zorgen dat het meten van de uitstoot van vervuilende en ziekmakende stoffen (zoals PAK’s en ultrafijnstof) transparant of onafhankelijk wordt uitgevoerd, en om kooksgasfabriek 2 veel sneller te sluiten dan nu de bedoeling van Tata Steel en de Provincie is. Deze fabriek is het meest vervuilende onderdeel van Tata.

Het debat heeft ook een spoedeisend karakter omdat de provincie tot 12 maart de tijd heeft om invloed uit te oefenen op het onderzoek dat Tata Steel laat doen naar de gevolgen voor het milieu van het zogenaamde “Groen Staal Plan”. In dit onderzoek, de Milieueffectrapportage, ontbreekt een variant die omwonenden hebben aangedragen in het participatietraject. Omwonenden willen het Groen Staal Plan kunnen vergelijken met een scenario waar hun gezondheid het uitgangspunt is en dus de hoogste prioriteit heeft. De provincie heeft Tata Steel ook verzocht om deze variant op te nemen in het onderzoek, naar aanleiding van een voorstel van JA21, mede ingediend door PvdD, D66, CDA en CU. Tata Steel heeft dit verzoek naast zich neergelegd. Zeker met de conclusies van dit recente rapport, dat alle zorgen bevestigt, willen PvdD en JA21 nu actie van GS.

Bevestiging
Statenlid Jaap Hollebeek (PvdD) en Statenlid Kelly Uiterwijk (JA21): “De gezondheidsexperts bevestigen wat wij en omwonenden van Tata Steel al jarenlang zeggen: Tata Steel en de overheid hebben onvoldoende aandacht voor de gezondheid van omwonenden. De overheid kan strengere regels opstellen voor het bedrijf en moet die ook handhaven. Daarnaast zijn de metingen van uitstoot van gevaarlijke stoffen niet op orde, waardoor al niet is te achterhalen wat de uitstoot is, laat staan de effecten van maatregelen. En de kooksgasfabriek 2 moet veel eerder dan 2029 dicht. De experts pleiten ervoor om vanuit gezondheidsperspectief (o.a. kankerverwekkende PAK’s) alles op alles te zetten om deze fabriek (veel) eerder, desnoods fasegewijs, te sluiten.”

Oproep aan GS
Inzet van PvdD en JA21 voor het spoeddebat is dat de provincie het advies van de expertgroep ter harte neemt. Dat betekent, naast bovengenoemde punten over eerder sluiten van kooksgasfabriek 2 en betrouwbare metingen, dat de provincie maximaal gaat handhaven op rauwe kooks, fijnmaziger gaat meten met onder andere eigen camera’s op het terrein, en een nulmeting afdwingt over het hele terrein van Tata Steel. De aangeleverde data met betrekking tot de emissies van Tata zijn namelijk nog altijd incompleet en incorrect. Tot slot wordt de inzet om het advies op te volgen om niet alleen een Milieueffectrapportage, maar ook een Gezondheidseffectrapportage te laten opstellen. Gezondheid zou prioriteit moeten zijn voor de provincie; niet alleen in woord, maar ook in daad en harde cijfers.

Gerelateerd nieuws

PvdD: “Provincie, roep een halt toe aan onzinnig plan om duizenden bomen te kappen voor Geluidswal Naarderbos”

De Partij voor de Dieren stelde Schriftelijke vragen aan de provincie over het plan van de gemeente Gooise Meren om 3.000 t...

Lees verder

Paasveetentoonstelling een feestje? Een inkijkje in de bio-industrie!

De een zijn brood is de ander zijn dood. Die ander is vaak een van de 550 miljoen dieren die jaarlijks in een slachthuis, of ...

Lees verder