Partij voor de Dieren doet mee aan Provin­ciale Staten­ver­kie­zingen in Noord-Holland


6 januari 2011

Amsterdam, 6 januari 2010 – De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Noord-Holland mee met de Provinciale Staten Verkiezingen. De nieuwe lijsttrekker Bram van Liere is zeer gemotiveerd om zitting te nemen als Statenlid: “De afgelopen jaren was de Partij voor de Dieren al vertegenwoordigd in Noord-Holland en de partij wil de aankomende jaren de belangen van dieren, natuur en milieu blijven verdedigen en de lijst met successen in de provincie uitbreiden.”

De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Ten eerste vanwege de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt. Van de beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden zijn onder andere de toepassing van de Flora- en faunawet (de jacht) en de ecologische hoofdstructuur van belang, maar ook de (milieu)vergunningverlening aan (bio-industrie)bedrijven komt in de provincie aan de orde. Zeer belangrijke onderwerpen waar de Partij voor de Dieren haar stem over wil en moet laten horen. Via vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de verkiezingen op 23 mei.

Bram van Liere (1980) is filosoof, bioloog en op dit moment beleidsmedewerker bij de Noord-Hollandse Statenfractie. De afgelopen jaren heeft hij de partij vertegenwoordigd in de Statencommissies ‘Water, Agrarische Zaken, Milieu Economie en Natuur’ en ‘Ruimtelijke Ordening en Grondzaken’. Dankzij de aanwezigheid van de Noord-Hollandse Statenfractie is er 1 miljoen vrijgemaakt voor vismigratie en blijven nieuwe vestigingen van intensieve veehouderij verboden. Van Liere woont in Haarlem.
De Partij voor de Dieren was de afgelopen vier jaar in de Provinciale Staten van Noord-Holland vertegenwoordigd door Rob van Oeveren en Peter van Poelgeest. Zij gaan niet op voor een tweede termijn, maar staan wel als lijstduwers op de kandidatenlijst. Naast Noord-Holland, is de Partij voor de Dieren van plan om in negen andere provincies deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Alleen voor Friesland en Drenthe heeft het partijbestuur geen kandidatenlijsten opgesteld. Op het congres van 16 januari aanstaande besluiten de leden over de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma.