Open brief over Fauna­be­heer­eenheid


23 februari 2009

Twee weken geleden zond de Noord-Hollandse Statenfractie van de Partij voor de Dieren een open brief aan Gedeputeerde Visser. Het jaarverslag van de Faunabeheereenheid bevat misleidende gegevens. Dit is zeer kwalijk, omdat de FBE jaarlijks een faunabeheerplan opstelt op basis waarvan in Noord-Holland tienduizenden gezonde dieren worden gedood.

Haarlem, 9-2-2009

Geachte heer Visser,

Jaarlijks moet de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) een verslag opstellen over de uitvoering van het Faunabeheerplan. Op basis van dit plan worden jaarlijks tienduizenden gezonde dieren afgeschoten. Wij ontkomen er daarom niet aan u te attenderen op het onprofessionele niveau van het recent verschenen FBE-jaarverslag 2007.
Wij doen dit met een open brief, waarmee wij onder andere de commissie WAMEN informeren. Bij de openbaarmaking van de FBE-jaarverslagen 2005 en 2006 hebben wij eerder een open brief geschreven over deze jaarverslagen.

De structuur van het jaarverslag is verbeterd; veel overbodige tabellen en lappen tekst zijn verdwenen. Daardoor valt des te meer op dat de resterende tekst voor de helft identiek is aan voorgaande jaarverslagen. Dat zou een teken van efficiënt werken kunnen zijn, ware het niet dat er zoveel onjuistheden in staan. Zo staat er dat de populatie reeën na jaren van afname, ‘het laatste jaar leek te stabiliseren’. Exact hetzelfde stond ook in de jaarverslagen 2005 en 2006. Daarom hebben we u, en de FBE, er vorig jaar ook al op geattendeerd dat een populatie niet twee jaar achter elkaar na een afname kan stabiliseren. Dat dit nu voor de derde keer wordt beweerd, tekent het gebrek aan professionaliteit van de FBE.
Veel kwalijker is dat de FBE in het jaarverslag 2007 beweert dat in één jaar de schade van overzomerende ganzen met 61% is gestegen. Dit stond namelijk ook al in het jaarverslag 2006. In 2007 was de stijging veel minder, namelijk 19%. Door de onjuiste vermelding wordt de suggestie in stand gehouden dat in 2007 de populatie overzomerende ganzen met 61% is toegenomen. Het jaarverslag is daarmee ronduit misleidend te noemen.

In 2007 hebben jagers 31.689 dieren doodgeschoten in het kader van het faunabeheerplan. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van de
16.032 dieren die in 2006 zijn gedood. Ook toen al werden er iets meer dieren dan in 2005 afgeschoten.
Ondertussen is de schade aanmerkelijk toegenomen. Dat zet op zijn minst vraagtekens bij de effectiviteit van deze manier van ‘ondersteuning’ van schadebestrijding. Hoewel het aantal gedode dieren jaarlijks toeneemt, wordt de schade niet minder. De effectiviteit van deze manier van schadebestrijding lijkt op z’n minst zeer twijfelachtig.

Mochten er na het lezen van deze brief onduidelijkheden ten aanzien van onze opmerkingen zijn, dan zijn wij graag bereid deze verder toe te lichten.

Hoogachtend,

Fractie Partij voor de Dieren
in de Provincie Noord-Holland

Rob van Oeveren
Peter van Poelgeest
Bram van Liere

Veel van onze eerdere vragen blijven ook met dit jaarverslag actueel.
Zo zijn we nog steeds benieuwd naar de opnieuw gemelde mysterieuze professionele stropers.