Noord-Hollandse Staten­fractie Partij voor de Dieren tegen motie van wantrouwen


31 oktober 2008

De kwestie van de in IJsland verdampte miljoenen van de provincie, houdt de gemoederen bezig. Op donderdag 30 oktober vond een spoeddebat plaats van Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland, op initiatief van SP en D'66. De belangrijkste uitkomst: er komt een onderzoek door een commissie van PS, waarbij getuigen onder ede kunnen worden gehoord. De commissie wordt bijgestaan door een extern onderzoeksbureau.

Gericht op de toekomst
De fractie van onze partij is van mening -zolang het onderzoek niet anders uitwijst- dat de provincie binnen de grenzen van het toegestane heeft gehandeld. Maar de vraag is of wat mag, ook wenselijk is. Bij de keuze van banken is tot nu toe alleen maar gekeken naar de economische zekerheden bij het uitgezette geld: is het geld wel veilig? In de eerste bijdrage aan de discussie is door onze partij gezegd dat niet alleen naar de economische aspecten moet worden gekeken, maar ook naar ècht maatschappelijk verantwoord ondernemen, dus ook naar het voorkomen van ongewenste zaken als kinderarbeid, milieuvervuiling, bio-industrie of wapenindustrie. In zijn reactie merkte de gedeputeerde helaas terecht op dat er maar weinig banken zijn die aan die -door de provincie te stellen voorwaarden- voldoen...

In de bijdrage in tweede termijn heeft de fractie zich uitgesproken tegen een motie van wantrouwen (gericht tegen het gevoerde beleid van gedeputeerde Hooijmaijers). De fractie van de Partij voor de Dieren vindt de motie prematuur. Als uit het onderzoek blijkt dat er verwijtbaar is gehandeld, zal de fractie alsnog kunnen besluiten een motie van wantrouwen te steunen of er zelf een in te dienen. Het bij Landsbanki verdwenen bedrag beloopt € 79,3 miljoen ofwel circa € 30,- per inwoner van Noord Holland.

De bijdrage van de Partij voor de Dieren in eerste en tweede termijn staat hier.