Moties strand­re­servaat en extra maat­re­gelen schol­ekster aange­nomen


23 september 2013

De Partij voor de Dieren heeft in de PS-vergadering van 23 september 2013 bij de behandeling van het projectplan kustversterking Hondsbossche en Pettemer zeewering twee moties ingediend. Eén over het realiseren van een strandreservaat en één voor extra maatregelen voor de scholekster. Beide moties zijn aangenomen.

Strandreservaat
De Partij voor de Dieren pleitte voor een stuk strand waar dieren, waaronder zeehonden, met rust worden gelaten. Wandelaars worden om dit stuk strand heen geleid en kunnen vanaf het duin uitkijken over dit unieke gebied en de natuur ervaren. Door het strand echt vrij te houden van verstoring wordt een rustgebied voor dieren in het wild gecreëerd. De motie werd met grote meerderheid aangenomen.

Extra maatregelen scholekster
Door de kustversterking verdwijnen strekdammen onder het zand, en daarmee een belangrijk voedselgebied voor scholeksters en steenlopers. Ondanks dat er nieuwe voedselgebieden worden gerealiseerd zal het project leiden tot extra sterfte van scholeksters. In het plan wordt geconstateerd dat deze extra sterfte ‘niet significant’ is in de zin van de Natuurbeschermingswet. Er gaan dus niet genoeg dieren dood om juridisch verplicht te worden om extra maatregelen te nemen. De Partij voor de Dieren pleitte ervoor om die extra maatregelen wel te nemen.