Motie Partij voor de Dieren voor verbinding natuur­ge­bieden aange­nomen


20 november 2013

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht moeten de ecologische verbindingszone de Natte As, die de veenweidegebieden van deze provincies moet verbinden, afmaken. De Partij voor de Dieren wil niet dat natuur doodloopt bij de provinciegrens door bezuinigingen bij buurprovincies.

Provinciale Staten hebben afgelopen maandag een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen in overleg te gaan met de provincies Utrecht en Zuid-Holland om net als de provincie Noord-Holland ook de natuurverbinding ‘De Natte As’ te realiseren, zodat het natuurnetwerk niet ophoudt bij de provinciegrens. Gedeputeerde Staten hebben de motie enthousiast ontvangen.

De Partij voor de Dieren wil dat de Ecologische Hoofdstructuur wordt gerealiseerd, inclusief de verbindingen tussen natuurgebieden. Zo ontstaat een netwerk waardoor planten en dieren zich kunnen verspreiden van het ene naar het andere gebied, en van de ene naar de andere provincie.

De Ecologische Hoofdstructuur is sinds 1990 landelijk beleid. Het doel ervan is om de achteruitgang in biodiversiteit te stoppen. Dit is hard nodig, omdat in Nederland nog maar 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit aanwezig is. Herstel is urgent, ook omdat biodiversiteit en natuur bijdragen aan het welzijn en gezondheid van mens en dier.

Door bezuinigingen van het Rijk op natuur hebben de provincies Utrecht en Zuid-Holland de ecologische verbindingszone ‘de Natte As’ (deels) uit hun beleid geschrapt, of doen daar pogingen toe. De provincie Noord-Holland wil de robuuste verbinding wel realiseren en heeft al veel geïnvesteerd in het Noord-Hollandse deel. Deze natuurverbinding koppelt natte natuurgebieden in het veenweidegebied aan elkaar, en is ook een verbinding in noordelijke richting via de Vechtplassen, randmeren richting Overijssel en Friesland. Deze verbinding is belangrijk voor de typische planten en dieren die voorkomen in deze veenweidegebieden.

Fractievoorzitter Bram van Liere: “De provinciegrens mag voor planten en dieren geen barrière zijn.”