Meeste Politieke Partijen Steunen Plezier­jacht


16 december 2008

Haarlem,16-12-2008. Maandagavond 15 december hebben de Provinciale Staten van Noord-Holland een motie van de Partij voor de Dieren tegen plezierjacht verworpen. De partij verzocht de provincie zich in te spannen tegen het verpachten van jachtrechten. Dit voorstel werd alleen gesteund door de SP, Groen Links en de fractievoorzitter van de Christen Unie/SGP. De overige partijen, VVD, PvdA, CDA, D’66, OP/VSP en een lid van de CU/SGP stemden tegen.

Hoewel slechts 3% van de bevolking volgens Blauw Research vóór plezierjacht is, trokken 37 van de 52 aanwezige volksvertegenwoordigers in Noord-Holland zich daar niets van aan. De Partij voor de Dieren vindt het opmerkelijk dat fracties die zichzelf wel diervriendelijk noemen, zoals de PvdA en D’66, de motie niet steunden. De partij vindt het onbegrijpelijk dat volstrekt onnodige plezierjacht voor een select groepje mensen, nog steeds wordt toegestaan.

De motie van de Partij voor de Dieren werd ingediend bij de stemming in Provinciale Staten over de uitbreiding van het recreatiegebied Spaarnwoude met de groengebieden in Haarlemmermeer Noord en Landelijk West. De voorzitter van het recreatieschap is gedeputeerde Bond, namens de provincie. Het recreatieschap verpacht jachtrechten op haar grondgebied voor plezierjacht. Dit gaat de Partij voor de Dieren te ver. De partij verlangt dat geen jacht wordt toegestaan, als daarvoor geen dringende reden is. Met de uitbreiding van het recreatiegebied wordt ook het jachtgebied van het recreatieschap vergroot.

De diervriendelijke motie werd verworpen op dezelfde dag dat Milieudefensie en de Dierenbescherming 25.000 handtekeningen overhandigden aan de commissaris van de Koningin. Deze handtekeningen zijn verzameld voor het eerste burgerinitiatief in Noord-Holland, gericht tegen de mogelijke komst van megastallen.
De politici die nu de plezierjacht de hand boven het hoofd hielden, beslissen volgend jaar of de provincie de komst van megastallen mogelijk maakt.