Kamer­vragen aan minister van LNV over levende kerst­stallen


20 november 2007

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over maatregelen rondom levende dieren in kerststallen

d.d. 20 november 2007

1. Wat is uw mening over het gebruik van levende dieren in kerststallen?

2. Deelt u de mening dat de huisvesting van dieren die worden gebruikt in kerststallen in de meeste gevallen niet voldoet aan de minimale normen die hier aan gesteld zouden moeten worden met het oog op de vijf vrijheden van Brambell* ? Zo ja, welke maatregelen bent u voornemens hier tegen te gaan treffen? Zo neen, waarom niet?

3. Kunt u aangeven op welke manier er wordt toegezien op de veiligheid en het welzijn van de dieren in kerststallen? Acht u dit toezicht voldoende? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo neen, hoe wilt u dit toezicht gaan verscherpen?

4. Bent u bereid regelgeving op te stellen voor het gebruik van levende dieren bij evenementen en recreatieve doeleinden, bijvoorbeeld door invulling van artikel 65 van de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?


* vrij van dorst, honger en onjuiste voeding; vrij van fysiek en fysiologisch ongerief; vrij van pijn, verwonding en ziektes; vrij van angst en chronische stress; vrij om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief