Goed nieuws; geen kippen­fa­briek in Middenmeer


17 maart 2009

Sfeerimpressie bespreking burgerinitiatief tegen megastallen in de Staten van Noord-Holland


Maandag 16 maart was een spannende dag voor de Partij voor de Dieren in Noord-Holland; in de Provinciale Staten werd het burgerinitiatief, ingediend door de Dierenbescherming Noord-Holland Noord en Milieudefensie, besproken. Het was vooraf nog niet duidelijk wat de uitkomst van de politieke besluitvorming zou zijn, maar de verwachtingen waren hoog gespannen.

Dierenbescherming Noord-Holland Noord en Milieudefensie zijn een jaar lang bezig geweest met de voorbereidingen voor het burgerinitiatief. Op 15 december is het burgerinitiatief 'Stop Veefabrieken Noord-Holland' ingediend en op 2 maart jl. sprak de provinciale commissievergadering over het burgerinitiatief. Milieudefensie, de Dierenbescherming en enkele omwonenden hebben toen ook gebruik gemaakt van het inspreekrecht. En op 16 maart was het dan zo ver; het burgerinitiatief zou besproken worden tijdens de Provinciale Statenvergadering.

De opkomst was groot. De publieke tribune van de Statenzaal zat vol en steunde de sprekers van de Dierenbescherming, Milieudefensie en de fractie van de Partij voor de Dieren bij hun betoog. Buiten leden van de Dierenbescherming en Milieudefensie waren er ook diverse leden van drie werkgroepen (Amsterdam, Haarlem en Noord-Holland Noord) van de Partij voor de Dieren uit Noord-Holland aanwezig.

Publieke tribune (foto DB NHN)


Er werd om half twee verzameld voor de poort van het Provinciehuis in Haarlem. Hier werden kippenpakken, actieborden en spandoeken uitgedeeld. Om twee uur mochten we naar boven en plaatsnemen op de publieke tribune. Helaas bleek dat tijdens de vergadering diverse agendapunten uitliepen en de vergadering werd ook regelmatig geschorst. Uiteindelijk kwam het agendapunt “burgerinitiatief megastallen” pas om kwart over vier aan bod ipv om twee uur zoals op de agenda stond.

Maar desondanks waren er nog veel mensen aanwezig toen Milieudefensie en de Dierenbescherming samen tien minuten spreektijd kregen voor hun betoog. Helaas liep de boodschap van Milieudefensie iets uit waardoor zij de hele 10 minuten hadden opgebruikt. De voorzitter hield echter zo duidelijk vast aan de regels: “tien minuten spreektijd zijn 10 minuten spreektijd”, dat dit zou betekenen dat de Dierenbescherming niet meer haar verhaal kon houden. De woordvoerster van de Dierenbescherming was echter van mening dat na twee uur en een kwartier wachten om eindelijk aan het woord te komen, men het toch niet kon maken om haar onverrichter zaken naar huis te sturen.
Diverse Statenleden waren het met haar eens want er kwam wat “gemor” uit de zaal en ook op de publieke tribune roerde men zich. Uiteindelijk besloot de voorzitter dat de Dierenbescherming alsnog het woord kreeg.

Woordvoerder Dierenbescherming Xandra Asselbergs (foto DB NHN)


Daarna waren de Statenleden van de diverse partijen aan de beurt om hun verhaal te houden. Peter van Poelgeest, Statenlid van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland mocht het spits afbijten.
In een helder maar strijdbaar betoog polste hij bij de andere politieke partijen of zij nog wel trouw waren aan hun achterban.

Zo vroeg hij aan het CDA hoe zij het konden rijmen dat zij nog steeds met het argument komen dat schaalvergroting goed is voor de boeren, maar dat het in 30 jaar de helft van de boerenbedrijven de kop heeft gekost. Hij vroeg zich ook af of het toch niet zo ver zou komen dat de laatste kleine boeren op de Partij voor de Dieren gaan stemmen, omdat het CDA alleen nog de belangen van enkele grootindustriëlen wilde behartigen.

Aan de Partij voor de Arbeid vroeg hij of zij nog wel staat voor internationale solidariteit. Want het moet toch tegen het sociale gevoel van deze partij indruisen dat door de schaalvergroting hier, de boeren in ontwikkelingslanden kapot worden geconcurreerd.

En van de VVD wilde van Poelgeest weten wat ze liever hadden; 1 directeur van een veefabriek of 10 hardwerkende ondernemers als motor van de economie in Noord-Holland.

Statenlid Partij voor de Dieren Peter van Poelgeest (foto DB NHN)


Uiteindelijk bleek dat het CDA en de VVD inderdaad liever kiezen voor het belang van de grootindustriëlen. Want toen GroenLinks een motie indiende om de bouw van de stal te verbieden, stemde de CDA, de VVD en D66 tegen deze motie.
Maar aangezien de Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP, de Christenunie/SGP, de Partij van de Arbeid, en de Ouderenpartij voor de motie stemden, werd deze aangenomen met 26 stemmen voor en 25 stemmen tegen. Deze uitslag werd uiteraard met luid applaus begroet door de publieke tribune!

Later heeft Gedeputeerde Staten in elk geval nog herhaald dat mochten er concrete bouwaanvragen of uitbreidingsaanvragen voor deze categorie bedrijven bij de Provincie binnenkomen, dat GS deze eerst aan Provinciale Staten zal voorleggen. Volgens Gedeputeerde de heer Bond is het nu zo goed als uitgesloten dat nieuwe plannen voor megastallen gerealiseerd kunnen worden. In elk geval tot de vaststelling van de nieuwe structuurvisie, de inrichtingsplannen voor de Provincie Noord-Holland, dat eind dit jaar wordt verwacht.

Al met al een mooie afsluiting van een intensieve dag. En om te spreken met de woorden van Partij voor de Dieren Statenlid Peter van Poelgeest: “wij complimenteren de indieners, maar vooral de burgers van Noord-Holland met hun initiatief”.

Ook namens de werkgroep Partij voor de Dieren Noord-Holland Noord; iedereen bedankt voor zijn/haar inzet en vasthoudendheid en gefeliciteerd met dit fantastische resultaat!


Voor de debatbijdrage van Peter van Poelgeest klikt u hier

Voor de ingediende moties door de Partij voor de Dieren klikt u hier en hier

Voor de site van de Dierenbescherming Noord-Holland Noord klikt u hier

Voor de site Stop Veefabrieken in Noord-Holland klikt u hier

Voor het nieuwsbericht op de site van de Provinicie Noord-Holland klikt u hier