Dieren­welzijn geen provin­ciaal belang?


6 april 2009

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland, ondersteund door een coalitie van Groen Links, Partij van de Arbeid, Christen Democratisch Appél en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie sluiten op voorhand uit dat dierenwelzijn onderdeel zal worden van het ruimtelijk beleid van de provincie. De Partij voor de Dieren had juist gevraagd om dierenwelzijn wel als provinciaal belang te benoemen en is teleurgesteld over de afwijzende houding van GS.

Gedeputeerde Staten vinden dat dierenwelzijn wordt bepaald door het ondernemerschap van de boer en het stalsysteem. Het ruimtelijk beleid van de provincie zou dus geen invloed hebben op dierenwelzijn. Gelukkig denken Provinciale Staten beter na over ruimtelijk beleid. Onlangs besloot het hoogste bestuursorgaan van de provincie dat de discussie over megastallen wel in het ruimtelijk beleid gevoerd moet worden en sprak zich uit tegen de bouw van megastallen.

Dieren in het wild zouden volgens GS wel baat hebben bij het ruimtelijk beleid van de provincie. Het huidige beleid dat voortvloeit uit de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet zou echter al voldoende zijn. De Partij voor de Dieren vindt het niet zuiver als dierenwelzijn via een achterdeurtje, namelijk wetgeving die een ander doel voor ogen heeft (natuur of soortsbescherming), in het beleid om te zetten. GS negeren deze kwestie echter in hun beantwoording.