Gezocht: Kandi­daten voor Water­schaps­ver­kie­zingen


22 mei 2008

Waterschapsverkiezingen 2008

In november 2008 vinden in Nederland Waterschapsverkiezingen plaats. In een aantal waterschappen is de Partij voor de Dieren van plan deel te nemen. Voorwaarde is dat er per afzonderlijk waterschap voldoende ‘stevige’ kandidaten zijn, die ook voldoende tijd kunnen besteden aan het waterschapswerk als zij worden gekozen.

Als u misschien belangstelling hebt de Partij voor de Dieren in uw waterschap te vertegenwoordigen, leest u dan vooral verder. Als u van mening bent dat dit niets voor u is, dank ik u vriendelijk voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Rob van Oeveren
fractievoorzitter Partij voor de Dieren
in de Provinciale Staten van Noord-Holland
Informatie Waterschapsverkiezingen
Het Noord-Hollandse gebied is verdeeld over drie waterschappen:
• Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier
• Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
• Hoogheemraadschap Rijnland

U woont in een gebied dat door één van deze waterschappen wordt bediend. HH Hollands Noorderkwartier werkt alleen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, HH Amstel, Gooi en Vecht heeft delen van Noord-Holland, Urecht en Zuid-Holland onder zijn hoede en HH Rijnland werkt in Noord- en Zuid-Holland. Meer informatie over de waterschappen, hun werkgebied en de verkiezingen is te vinden op de websites www.hhnk.nl, www.agv.nl, www.rijnland.net en van de Unie van Waterschappen (www.uvw.nl). U kunt zich alleen kandidaat stellen voor het waterschap waarin u woont.

Bij deelname aan de Waterschapsverkiezingen is van cruciaal belang dat we beschikken over goede kandidaten. De Waterschapsverkiezingen vinden dit jaar voor het eerst plaats via een lijstenstelsel (zoals ook voor de Tweede Kamer en voor de Provinciale Staten). Nieuw is dat nu ook belanghebbende organisaties kunnen deelnemen.
Voor ons als partij is het de eerste Waterschapsverkiezing waaraan wij willen deelnemen. Daarom is het zeer lastig in te schatten op hoeveel zetels in een waterschapsbestuur wij mogen rekenen. Het partijbestuur is van mening dat voor de zekerheid moet worden ingezet op 5 á 10 kandidaten per waterschap.

Profiel kandidaat Waterschapsbestuurder
Net zoals bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 zoeken wij vooral kandidaten die aantoonbare, langdurige affiniteit met en ervaring binnen organisaties op het gebied van het beschermen van dieren, natuur en milieu hebben.

Bent u een geschikte kandidaat?
Dan bent u tenminste 18 jaar en herkent zich in de keuze van de Partij voor de Dieren niet in termen van links en rechts te willen opereren, maar het alles overstijgende belang van dierenrechten te vertegenwoordigen. U woont in het werkgebied van het waterschap; met uw postcode en huisnummer kunt u dit nagaan op de website http://www.midex.nl/waterschap/default.aspx?website=midex.

U heeft een sterke affiniteit met de thema’s die binnen de waterschappen spelen en richt zich daarbij in hoofdzaak op de direct diergerelateerde onderwerpen als vismigratie (diervriendelijke vispassages), algehele waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers. Uiteraard is ook de veiligheid van waterkeringen (dijken) en daarbij de muskusrattenbestrijding een belangrijk thema waarbij het geluid van de Partij voor de Dieren zeer gewenst is.
Bij het maken van stemkeuzes die liggen buiten de primaire aandachtssfeer van onze partij wordt gehandeld in overleg met de Provinciale fractie of de Provinciaal coördinator. Wanneer u in het waterschap wordt gekozen als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren, kunt u geen lid zijn van andere politieke partijen.

Tijdsinvestering en vergoeding
Besturen kost tijd. Er is een grove indicatie te geven hoeveel tijd, gebaseerd op de ervaring van waterschapsbestuurders. In totaal moet worden gerekend op 40 tot 55 dagdelen per jaar. Deze tijd is onderverdeeld in vergaderingen van het algemeen bestuur (16 tot 24 dagdelen, inclusief voorbereiding), commissievergaderingen (9 dagdelen), scholingsbijeenkomsten (6-8 dagdelen) en overige bijeenkomsten (12 dagdelen).

Vanaf 1 januari 2009, het moment waarop het nieuwe waterschapsbestuur aantreedt, geldt hoogstwaarschijnlijk een nieuw vergoedingenstelsel. Hiervoor moet het Waterschapsbesluit nog worden aangepast (ligt nu bij de Raad van State).
In het nieuwe stelsel is de beloning van gekozen bestuurders van middelgrote gemeenten uitgangspunt. Voor het bestuurslidmaatschap van een waterschap wordt geschat dat 1/3 van de tijd van een gemeenteraadslid nodig is. Dat betekent een vergoeding van € 377,- per maand, plus een bijdrage aan de zorgverzekering en andere bijdragen zoals de onkostenvergoeding.

Kandidaatstelling en selectie
Kandidaatstelling kan tot en met 16 juni door bij voorkeur een e-mail met motivatie en CV te zenden aan r.vanoeveren@partijvoordedieren.nl, met als onderwerp kandidaatstelling waterschap. Vermeldt u er zelf even bij voor welk waterschap u zich kandidaat stelt.

Een korte brief kan ook. Gebruikt u daarvoor het adres:
Statenfractie Partij voor de Dieren
Waterschapsverkiezing
Paviljoenslaan 7
2012 JE HAARLEM

De selectie van kandidaten wordt per provincie geregeld door de betreffende Statenleden van de Partij voor de Dieren. Bij voldoende geschikte aanmeldingen zal met name vanuit de Statenfracties ondersteuning worden geboden voor het vervolgtraject.

Op basis van het aantal geschikte kandidaten wordt door het Partijbestuur besloten of en zo ja in welke waterschappen een kieslijst voor onze partij wordt geregistreerd (uiterlijk 4 augustus).

In verband met deze uiterste datum wordt ernaar gestreefd de eerste selectie vóór 1 juli te hebben afgerond.

Voor eventuele nadere informatie kunt u bellen met de Statenfractie in Noord-Holland:
Rob van Oeveren – 023 563 12 52 (b.g.g. 06 49 74 08 14 en afwezig van 25 mei tot 1 juni)
Peter van Poelgeest – 06 25 07 69 91
Bram van Liere – 023 514 50 49