Geen formule 1-races in de Waddenzee


13 juli 2011

Haarlem, 13 juli 2011 - De Partij voor de Dieren en de Ouderenpartij Noord-Holland vinden het onbegrijpelijk dat de provincie vorige week een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet heeft verleend voor het houden van de wereldkampioenschappen powerboatraces in het Marsdiep. Dit gebied ligt voor de kust van Den Helder en is onderdeel van het Natura 2000-gebied Waddenzee, en daarmee een internationaal beschermd natuurgebied. Beide partijen vragen opheldering aan Gedeputeerde Staten.

De powerboatrace is een soort formule 1-race, met extreem snelle en luidruchtige speedboten met zware motoren. Deze boten kunnen een snelheid van 225 km per uur bereiken. Het evenement ‘Grand Prix of the Sea’ is in de eerste week van augustus gepland en zal drie dagen duren. Ook zal de race jaarlijks terugkeren op deze locatie, want de vergunning is verleend voor vijf jaar. Het racecircuit is omringd door drie andere Natura 2000-gebieden. De Waddenzee staat op de lijst met Werelderfgoed. Kwaliteiten van dit gebied zijn rust, ruimte en hoge natuurwaarden die gevoelig zijn voor verstoring.

Er zijn wel degelijk schadelijke effecten op de natuur. Geluid draagt onder water veel verder dan op land waardoor de effecten van de races merkbaar zijn in een veel groter gebied dan alleen het circuit. Het geluid van schepen kan tot 16 km doordringen. Bruinvissen en zeehonden die in het gebied leven zijn erg gevoelig voor het onderwaterlawaai van de snelle boten, zeker nu zij jongen hebben. Zij communiceren via onderwatergeluid en kunnen door de races gedesoriënteerd raken. Ook voor vissen is het harde geluid schadelijk. Voor de speedboatraces is de Waddenzee geen plek. De gedeputeerde natuur zou in dit geval voor het voorzorgsprincipe moeten kiezen: bij twijfel niet inhalen.

Activiteiten die de overheid toelaat in een natuurgebied moeten zich verdragen met de bedoeling van de regels: bescherming bieden aan dieren en planten. Natuurbescherming staat al onder druk. Natuurbescherming wordt betekenisloos als in een natuurgebied een driedaagse race met luidruchtige, supersnelle boten kan worden gehouden.

De Partij voor de Dieren en de Ouderenpartij Noord-Holland vragen zich af of de procedure voor vergunningverlening zorgvuldig is verlopen en hebben daarom schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.