Bleker­ak­koord drama­tisch voor dieren, natuur en provincie


8 december 2011

De Partij voor de Dieren Noord-Holland roept alle Statenfracties op om maandag in de vergadering van Provinciale Staten tegen het akkoord met staatssecretaris Bleker over natuur te stemmen. Nederland haalt met dit akkoord de internationale natuurdoelen niet en
staat nu al onderaan in Europese ranglijsten. Met dit akkoord worden provincies verantwoordelijk voor natuurbeleid, maar krijgen niet de middelen om de natuur echt te beschermen. Dit gaat ten koste van dieren, natuur en de provincie zelf.

De Partij voor de Dieren ziet het ‘Onderhandelingsakkoord decentralisatie Natuur’ als een opdracht om alles wat in de afgelopen decennia is bereikt op het gebied van natuurherstel af te breken. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de verbindingen tussen natuurgebieden mogen niet worden afgemaakt. Daarbij krijgen de provincies door drastische bezuinigingen veel te weinig geld om de natuurwaarden op peil te krijgen. Hierdoor wordt Nederland het Griekenland van Europa als het gaat om de Europese regels voor natuurbescherming en biodiversiteit (Natura 2000). Dieren en planten zullen het daardoor nog moeilijker krijgen om te overleven in wat over is van de Nederlandse natuur.

Bovendien bepaalt het Rijk de kosten van natuurbeheer, omdat het Rijk geen bronbeleid voert zoals het verminderen van stikstofemissies uit de landbouw en verminderde ontwatering van gebieden.
Ook krijgt de provincie met dit akkoord de verplichting om exoten tot een nulstand terug te brengen, bijvoorbeeld de nijlgans of de halsbandparkiet. Om welke soorten het precies gaat is nog niet bekend, de provincie tekent dus een blanco cheque. Die nulstand is namelijk amper haalbaar, onbetaalbaar en diep immoreel.

Met dit akkoord en de nieuwe Natuurwet probeert Bleker de economie ruim baan te geven en ‘ondernemers geen last te laten hebben van natuur’. Dit lijkt in het belang van de ondernemer, maar niets is minder waar. Een nog kwetsbaarder natuur zal nog minder bedrijvigheid aan kunnen. De economie gaat juist op slot als de natuur niet robuuster wordt. Dit eindigt in dure onderzoeken over wat de natuur mogelijk nog net wel aankan en tot een juridisch moeras. Ondernemers zijn hier in geen enkel opzicht mee gebaat. Die blijven in onzekerheid.

Het college van Gedeputeerde Staten, inclusief de gedeputeerden van PvdA en D66, heeft al wel ingestemd met het afbraakakkoord. Dit met de uitleg dat er lang en moeizaam is onderhandeld met de staatssecretaris en er gewoon niet meer inzit. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft daarentegen een oproep aan de provincies gedaan om tegen het akkoord te stemmen, zodat Bleker met een beter plan komt. De Partij voor de Dieren steunt deze oproep, want waarom instemmen met dit eenzijdige dictaat dat de provincie in grote problemen gaat brengen? Een alternatief is om het Rijk aan haar afspraken te houden en serieus mee te werken aan internationale verplichtingen waaronder het Rijk zelf haar handtekening heeft gezet.

Maandag 12 december stemmen de Statenfracties over het Natuurakkoord.

In navolging van de actie ‘Streep door de natuur’ plakte de fractie Noord-Holland van de Partij voor de Dieren natuur af op een provinciebord. Dit laat zien dat er niet veel overblijft van de provincie met een streep door de natuur.