Aanbieding inita­tiefnota 'Red de bij'


12 december 2011

Red de bij!

Haarlem, 12 december 2011: Vandaag is in de Provinciale Staten in Haarlem besloten de bijensterfte in Noord-Holland te behandelen. De Partij voor de Dieren bood hiervoor haar initiatiefnota aan. De partij noemt in de nota concrete maatregelen die de provincie kan uitvoeren om de bijen te helpen, zoals bloemrijke bermen.

Bijenhouders, fruittelers en natuurliefhebbers waarschuwen al jaren dat het slecht gaat met de honingbij en de wilde bijen. De bijenpopulatie wereldwijd, maar ook in Nederland en Noord-Holland neemt onrustwekkend af. Met de wilde bijen gaat het al tientallen jaren slecht. Meer dan de helft van de soorten die nog voorkomen in Nederland staan op de Rode Lijst en zijn dus met uitsterven bedreigd. De sterfte onder de honingbij is de laatste jaren uitzonderlijk hoog, het afgelopen jaar zo’n dertig procent. Binnen Europa behoort Nederland tot de landen met de grootste bijensterfte.

Deze massale bijensterfte is verontrustend, omdat bijen zorgen voor ons voedsel. Ruim dertig procent van de wereldproductie aan voedselgewassen en meer dan negentig procent van de voedseldiversiteit is afhankelijk van de bestuiving door de bij. Zonder bijen bijvoorbeeld geen kersen, appels, peren, frambozen, aardbeien en bessen, en ook geen koolzaad, zonnebloem, katoen, cacao en koffie. De economische waarde van bestuiving van voedselgewassen door bijen is in Nederland geschat op ruim één miljard euro. Naast de bestuiving van commerciële gewassen zijn bijen essentieel voor natuur en biodiversiteit, omdat zij in het wild levende planten bestuiven.

In de initiatiefnota laat de Partij voor de Dieren zien dat het juist aan de provincie is om maatregelen te nemen tegen de bijensterfte. Economie en natuur zijn immers kerntaken van de provincie en deze worden bedreigd door de bijensterfte.

De belangrijkste oorzaak van de massale sterfte onder de honingbij is een nieuwe categorie insecticiden: de neonicotine-insecticiden. Deze bevatten een zenuwgif en worden sinds een kleine tien jaar in grote hoeveelheden gebruikt in de groente- en fruitteelt, maar ook in onder meer de bollen, op sportvelden en golfbanen. De Partij voor de Dieren vraagt daarom in de initiatiefnota aan de provincie om het Rijk op te roepen een verbod in te stellen op deze gifstoffen.

Voor de wilde bijen is de belangrijkste oorzaak van de sterke afname een tekort aan voedsel (nectar en stuifmeel). Bloemrijke gebieden met een diversiteit aan bloemen zijn nauwelijks nog te vinden in het landelijk gebied. Intensivering van de landbouw en algehele achteruitgang van de natuur zijn hier debet aan. De Partij voor de Dieren stelt daarom voor om veel bloemrijke gebieden aan te leggen in de provincie. Ten eerste door zelf het goede voorbeeld te geven en de eigen bermen langs provinciale wegen in te zaaien met bloemmengsels. Daarnaast door ook andere terreinbeheerders te ondersteunen om hun terreinen bijvriendelijker in te richten. Zoals agrariërs (bloemrijke akkerranden), gemeenten (openbaar groen), organisaties die bedrijventerreinen beheren, natuurorganisaties en particulieren.

Bij de aanbieding van de initiatiefnota kregen alle statenleden en gedeputeerden biologisch bloemzaad van bloemen die bijen aantrekken om alvast de eigen tuin mee in te zaaien.