Motie Tata Steel: Toepassing voor­zorgs­be­ginsel


JA21, PvdD

2 oktober 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 2 oktober 2023, ter behandeling van Actualiteit naar aanleiding van RIVM-rapport Tata Steel

Constaterende dat:

  • Het RIVM-rapport ‘De bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico’s van de omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving’ een verband legt tussen de huidige uitstoot van Tata Steel en de gezondheid in de omgeving;
  • De huidige vergunningen, dwangsommen en aangescherpte handhaving er niet toe leiden dat de gezondheid in de omgeving voldoende is gewaarborgd;
  • Uit eerder onderzoek van Pels Rijcken het beeld naar voren komt dat het voorzorgsbeginsel niet toegepast kan worden, maar door het RIVM-rapport dat voor het eerst een verband aantoont tussen Tata Steel en de gezondheid er een nieuwe situatie is ontstaan;

Overwegende dat:

  • Gedeputeerde Staten aangeeft alles te doen binnen de mogelijkheden van haar bevoegdheden en het Rijk en Europa verzoekt om meer instrumenten te verstrekken;
  • Bedrijven en overheden maatregelen nemen wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu of de gezondheid. Dit bekend staat als het voorzorgsbeginsel;
  • Het RIVM-onderzoek mogelijk voldoende wetenschappelijke handvatten geeft om het voorzorgsbeginsel toe te passen op (deel)vergunningen;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

  • Juridisch te onderzoeken of het door het RIVM aangetoonde verband tussen de huidige uitstoot van Tata Steel en de gezondheid van omwonenden van Tata Steel de toepassing van het voorzorgsbeginsel rechtvaardigt;
  • Provinciale Staten zo spoedig mogelijk, uiterlijk in Q1 van 2024, te informeren over de uitkomsten van deze onderzoeken;

en gaan over tot de orde van de dag.


Kelly Uiterwijk, JA21
Ines Kostic, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21, Volt, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, CDA, FvD, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie Tata Steel: Ruimte in Europese regelgeving benutten om de gezondheid te borgen

Lees verder

Motie Burgerberaad voor het klimaat en biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer