Provin­ciaal smogalarm


15 december 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 15 december 2014, te Haarlem, ter behandeling van het Milieubeleidsplan 2015-2018;

constaterende dat:
- de luchtkwaliteit op veel punten in Noord-Holland nog niet voldoet aan de Europese normen waaraan we in 2015 moeten voldoen;
- de adviesnorm voor fijnstof van de grootte PM10, zoals opgesteld van de World Health Organization (WHO), nog eens de helft lager ligt dan de Europese norm;

overwegende dat:
- Noord-Hollanders op dit moment niet actief worden geïnformeerd wanneer smog wordt verwacht;
- een smogalarm een groot verschil kan maken voor de gezondheid van kwetsbare groepen zoals kinderen en mensen met longaandoeningen zoals astma en COPD;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:
- met een voorstel te komen voor invoering van een Noord-Hollands smogalarm, en hierbij het volgende te betrekken:

relevante indicatoren (zoals (ultra)fijnstof, stikstofoxiden, roet en ozon);
Europese normeringen en adviesnormen van de WHO;
smogweersvoorspellingen;|
hoe Noord-Hollanders met media en bijvoorbeeld apps kunnen worden bereikt;
eventuele maatregelen in geval van (dreigende) smog, zoals een oproep om de auto te laten staan, thuis te werken of bijvoorbeeld het OV gratis te maken (gedurende de SMOG periode);

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer