Motie splitsing beheer en ontwik­keling in Programma Natuur­ont­wik­keling


19 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018 te Haarlem, ter behandeling van het Programma Natuurontwikkeling (PNO);

constaterende dat:

• natuurbeheer en -ontwikkeling onder het PNO samen worden gevoegd;

overwegende dat:

• natuurontwikkeling van essentieel belang is voor de tijdige realisatie van het EHS;

• door samenvoegen van plannen overloop van gelden mogelijk wordt;

van mening dat:

• verdere vertraging van realisatie van de EHS niet acceptabel is;

• iedere mogelijkheid op vermindering van het budget voor natuurontwikkeling voorkomen moet worden;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

• in 2021 te evalueren of het samenvoegen van natuurbeheer en natuurontwikkeling heeft geleid tot snellere en betere realisatie van de EHS;

• in 2021 te evalueren of het samenvoegen van natuurbeheer en natuurontwikkeling heeft geleid tot verplaatsing van de middelen van natuurontwikkeling naar natuurbeheer;

• op basis van de evaluatie Provinciale Staten te laten besluiten tot ontvlechting, of in stand, laten van één programma;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus, PVV

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer