Motie beleid boskap


19 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, Haarlem, ter behandeling van het Programma Natuurontwikkeling;

constaterende dat:

• het Nederlandse bosareaal tussen 2013 en 2017 netto met ongeveer 11.000 ha is afgenomen;

• bomen middels CO2-opslag een flinke bijdrage leveren aan het verminderen van klimaatverandering;

• de sectortafel landbouw en landgebruik in haar bijdrage aan het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord oproept tot inzet op het voorkomen van ontbossing en uitbreiding van het bosareaal;

• het beperken van wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graden volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change de meest desastreuze effecten van klimaatverandering kan voorkomen, maar ook direct verdergaande maatregelen tegen klimaatverandering vereist;

overwegende dat:

• de sectortafel landbouw en landgebruik bij het Klimaatakkoord stelt dat het domein van bomen, bossen en natuur in potentie tot forse vastleggingen kan leiden, maar dat vroeg initiëren van maatregelen dan noodzakelijk is;

• het geld dat beschikbaar komt door te stoppen met kappen, gebruikt kan worden voor klimaatslimmer beheer van huidige bossen en natuur, waarmee volgens de sectortafel flinke CO2-reductie kan worden bereikt;

• met de uitspraak van het Hof van Justitie over de PAS, de focus voor reductie van stikstofdeposities komt te liggen op bronmaatregelen in plaats van herstelmaatregelen;

• grootschalige bomenkap, getuige de grootschalige en veelvuldige protesten, niet in lijn is met maatschappelijke wensen;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

• een integraal afwegingskader voor te breiden om bomen te beschermen en klimaatverandering en natuurherstel te bevorderen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus, PVV

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer