Motie Provincie niet uit GNR


19 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, te Haarlem, ter behandeling van het Programma Natuurontwikkeling (PNO);

constaterende dat:

- Gedeputeerde Staten voornemens zijn om als participant uit de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) te treden;

- de provincie verantwoordelijkheid draagt voor natuurbeleid en natuurbescherming;

overwegende dat:

- de stijging van de extra bijdrage een gevolg is van pogingen van de overige participanten om de natuurwaarden in het gebied te verbeteren temidden van grootschalige en voortdurende milieuvervuiling;

- het voornemen tot uittreding het GNR met een groot financieel probleem opzadelt waarmee de natuurwaarden van het GNR op het spel worden gezet;

van mening dat:

- de natuurdoelstelling leidend moet zijn gezien de provinciale regisseursfunctie in natuurbeleid en natuurbescherming;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

- als participant zitting te blijven houden in het Goois Natuurreservaat;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GL, SP

Tegen

ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus, PVV

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer