Motie PPLG: Brede onder­steuning van agrariërs die willen verduur­zamen


CU, CDA, D66, PvdD, Volt

12 juni 2023

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2023,ter bespreking van agendapunt 9, "Concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)", (VD-31);

constaterende dat:

  • de provincie in de concept-startversie van het PPLG schrijft zich in de gebiedsprocessen met voorrang te richten op vermindering van stikstofemissie binnen 500 meter van het stikstofgevoelig leefgebied en agrarische ondernemers in dit gebied maximaal te ondersteunen met instrumenten ten behoeve van de emissiereductie;

overwegende dat:

  • deze keuze logisch is vanuit het perspectief van natuurherstel in Natura2000 gebieden;
  • de hele agrarische sector voor de uitdaging staat om de transitie naar een meer duurzame landbouw te maken, zoals bijvoorbeeld kringloop, natuurinclusief en biologisch;

dragen GS op:

  • in het PPLG op te nemen dat de provincie zich ook inzet om andere agrariërs (buiten de 500-meter zone) te ondersteunen met de transitie naar een duurzame landbouw, en dat bekeken wordt welke instrumenten (ook) daarvoor ingezet kunnen worden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein, ChristenUnie
Willemien Koning, CDA
Sijmen Mülder, D66
lnes Kostić, Partij voor de Dieren
Julia Schneemann, VOLT


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie PPLG: Uniforme criteria en doelstellingen

Lees verder

Motie PPLG: Actief informeren agrariërs over rol provincie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer