Motie PPLG: Actief infor­meren agrariërs over rol provincie


CU, 50plus, D66, PvdD, Volt

12 juni 2023

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 juni 2O23,ter bespreking van agendapunt 9, "Concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG)", (VD-31);

constaterende dat:

  • sommige agrariërs vanwege het ontbreken van opvolgers of om andere redenen overwegen hun bedrijf te verkopen;
  • stoppende agrarische bedrijven waarschijnlijk een bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsprocessen waarin gewerkt wordt aan natuurherstel en toekomstperspectief voor agrarische bedrijven;
  • Provinciale Staten recent het krediet strategische grondaankopen heeft verhoogd met als doel om meer armslag te hebben in de gebiedsprocessen;

overwegende dat:

  • het onwenselijk is dat de stikstofruimte van stoppende bedrijven gebruikt wordt door andere bedrijven zonder dat er een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden over de inzet van schaarse stikstofruimte;
  • het goed zou zijn als de provincie vroegtijdig in gesprek kan gaan met agrariërs die overwegen te stoppen om te bezien of hun grond of stikstofruimte een bijdrage kan leveren aan de gebiedsprocessen;


dragen GS op in het PPLG op te nemen dat:

  • de provincie agrariërs actief gaat benaderen om hen te vragen in contact te treden met de provincie als zij overwegen te gaan stoppen;
  • de provincie inventariseert wie er overweegt te gaan stoppen en op welk termijn;
  • de provincie zorgt voor voldoende capaciteit en middelen om deze gesprekken op korte termijn aan te gaan en wanneer mogelijk vervolgstappen te zetten;


en gaan over tot de orde van de dag.

Michel Klein, CU
50PLUS Sijmen Mulder, D66
Ines Kostić, Partij voor de Dieren
Julia Schneemann, Volt


Status

Aangehouden

Voor

Tegen