Motie Handhaaf en herstel schade voor bedreigde dier­soorten bij Circuit Zandvoort


18 mei 2020

Provinciale Staten van Noord-Holland, in (digitale) vergadering bijeen op maandag 18 mei 2020 te Haarlem, ter bespreking van agendapunt 2.d.2 “Actualiteit inzake storting asfalt in leefgebied beschermde dieren bij Circuit Zandvoort”;

constaterende dat:

  • het Circuit Zandvoort een ontheffing Wet Natuurbescherming (Wnb) heeft gekregen om tijdelijk bedreigde diersoorten te verstoren en hun leefgebied aan te tasten voor de bouw van tijdelijke tribunes;
  • door het Circuit Zandvoort en provincie Noord-Holland altijd gesteld werd dat het vernielen van het leefgebied van deze dieren als tijdelijk moet worden opgevat en dat o.a. daarom de ontheffing te verantwoorden was;
  • vorige week is gebleken dat Circuit Zandvoort asfaltbrokken heeft laten storten in een groot leefgebied van o.a. de bedreigde zandsalamander;
  • het Circuit hier geen ontheffing voor heeft gekregen;

overwegende dat:

  • het al slecht gaat met kwetsbare natuur in Nederland;
  • het storten van giftige asfaltbrokken in een leefgebied van al kwetsbare dieren geen ‘tijdelijke’ aantasting en verstoring is, maar grote gevolgen op lange termijn heeft;
  • de provincie verantwoordelijk is voor bescherming van de natuur en daarin levende dieren en een zorgplicht heeft (art. 1.11 Wnb);
  • beschermde dieren nu in aanraking kunnen komen met giftig materiaal en de provincie vanuit de in Wnb beschreven zorgplicht een taak heeft om dit te voorkomen;
  • bij hevige regenval mogelijk giftige componenten uit de asfaltbrokken naar de bodem zakken en het daarom van groot belang is om snel op te treden;

gehoord de discussie,

verzoeken GS om:

  • zo snel mogelijk te handhaven en het Circuit Zandvoort op te dragen om de asfaltbrokken te verwijderen en de schade te herstellen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangehouden

Voor

Tegen