Motie finan­ciering natuur­in­clusief bouwen onder­zoeken


PvdD, Volt

6 november 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 november 2023, ter behandeling van de Begroting 2024;

constaterende dat:

  • volgens de Omgevingsvisie NH2050 toekomstige ontwikkelingen (verstedelijking, landbouw, klimaatmaatregelen) zoveel mogelijk natuurinclusief moeten zijn om de biodiversiteit in Noord-Holland op peil te houden;
  • er in de Begroting vanuit het programma Ruimte en Wonen geen budget beschikbaar wordt gesteld voor natuurinclusief bouwen;

overwegende dat:

  • natuurinclusief bouwen bodem, water en lucht schoner en vol leven maakt;
  • natuurinclusief bouwen de lokale biodiversiteit verbetert en herstelt, ook in de directe omgeving van het projectgebied;
  • natuurinclusief bouwen de schade aan de natuur als gevolg van bouwactiviteiten voorkomt;
  • een natuurinclusieve leefomgeving goed is voor de gezondheid en het welbevinden van bewoners, kinderen en ouderen;
  • een natuurinclusieve ruimtelijke inrichting koppelkansen biedt met klimaatadaptieve maatregelen voor hittestress, wateropvang en het reduceren van luchtvervuiling;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • zo snel mogelijk te onderzoeken op welke manier de Provincie Noord-Holland een financiële injectie (bijvoorbeeld via een fonds) kan geven aan natuurinclusief bouwen, en daarover met een voorstel bij PS te komen bij de bespreking van de Kaderbrief 2025;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, Volt, SP, CU

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, JA21, PVV, CDA, FvD, 50Plus