Klimaat­visie 2050


10 november 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 november 2014, te Haarlem, ter behandeling van de Ontwerpbegroting 2015;

constaterende dat:

het Planbureau voor de Leefomgeving in haar meest recente Balans voor de Leefomgeving aangeeft dat:

- Nederland onvoldoende voorbereid is op ingrijpende veranderingen – in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen – die zich in de komende decennia kunnen openbaren;
- een schone, gezonde en veilige leefomgeving nú om krachtig beleid vraagt, waarbij er nú extra stappen moeten worden gezet om de langetermijnopgaven het hoofd te bieden;
- transities moed en leiderschap vergen, bijvoorbeeld in de vorm van een heldere, krachtig ondersteunde doelstelling voor de lange termijn, en dat een dergelijke langetermijndoelstelling ontbreekt in Nederland;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

te komen met een coherente strategie voor het doorvoeren van de benodigde en gewenste systeemveranderingen, waarin paden worden geschetst voor de transitie naar een volledig duurzame samenleving in 2050;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, ONH

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, PVV, 50plus, CU/SGP

Lees onze andere moties

0 lijn FBE

Lees verder

Geen ontheffing doden damherten in PWN-gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer