Geen ontheffing doden damherten in PWN-gebied


15 december 2014

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 15 december 2014, te Haarlem, ter behandeling van het Beheernota PWN 2015-2025;

constaterende dat:

- PWN voornemens is om een ontheffing aan te vragen voor het doden van damherten;
- Gedeputeerde Staten stelt dat het faunabeheerplan Damhert niet voldoet;
- de voorgenomen beleidsvisie grote hoefdieren die het college en een meerderheid van PS in 2012 noodzakelijk achtte nooit geschreven is;
- de in de zomernota van 2013 aangekondigde actualisatie Faunabeheerplan Damherten achterwege is gebleven;

overwegende dat:

- PWN wil dat faunapopulaties moeten zich op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen;
- het college geen actueel beleidskader heeft om de aanvraag te toetsen;

van mening dat:

-besluitvorming over het ingrijpen in populaties en het doden van dieren zorgvuldig moet gebeuren;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- geen ontheffing voor het doden van damherten af te geven tot Provinciale Staten hierover een weloverwogen standpunt heeft kunnen innemen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, ONH, PVV, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, PvdA, D66, CDA, 50LUS

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer