Amen­dement bij Eerste Begro­tings­wij­ziging:: Rosse Stekel­staart


4 maart 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 maart 2024, ter behandeling van de Eerste Begrotingswijziging van 2024 (VD-07);

besluiten in de Eerste Begrotingswijziging 2O24-PS in Programma Natuur en landelijk gebied, de regel:

"5.2 Faunabeheereenheid NH, bestrijding van een exoot,

Toelichting: bestrijding van een exoot - rosse stekelstaart voor een periode van vier jaar."

te verwijderen

Toelichting

Er is een aantal argumenten om de Rosse Stekelstaart niet als invasieve soort te beschouwen, waardoor verjagen en bejagen onnodig is en dus budget daarvoor beschikbaar stellen ook, te weten:

1. De Vogelbescherming en Sovon melden het volgende over de Rosse Stekelstaart: "De oorspronkelijk uit Noord-Amerika afkomstige Rosse Stekelstaart wordt veel in watervogelcollecties gehouden. Ontsnapte vogels en hun nazaten broeden vanaf 1973 in ons land. De landelijke aantallen namen maar langzaam toe, tot rond een tiental broedparen, en lijken sinds ongeveer 20L0 niet verder te groeien. Succesvolle broedgevallen zijn schaars. De verspreiding blijft beperkt tot enkele plekken in vooral West-Nederland."[1]

2. Het enige risico op vermenging van soorten tussen de Rosse Stekelstaart en een Europese soort, is in het geval van de witkopeend. De witkopeend heeft haar leefgebied in Spanje, in een beperkt gebied, en komt daar nauwelijks buiten.[2]

Eventuele hybridisering vormt geen reële schade.[3]

3. Daarbij komt dat een (invasieve) exoot alleen bestreden hoeft te worden volgens de EU-richtlijn indien er sprake is van aanzienlijke schade, waar dus geen sprake van is.

4. Daarnaast heeft GS niet aannemelijk gemaakt waarom juist nu de Rosse Stekelstaart beheerd moet worden, terwijl het aantal broedparen zich niet lijkt uit te breiden. Er wordt een ruim bedrag jaarlijks beschikbaar gesteld voor de taken van de FBE en de Rosse Stekelstaart is daarbinnen al langer een opdracht aldus de website.
Het is dus niet logisch, op basis van bovenstaande argumenten, om nu het bedrag voor de FBE met €200.000 te verhogen voor het beheer van deze specifieke soort.

Dus het beheer, met name aan de hand van doding van soorten, van de Rosse Stekelstaart kent geen legitieme motivatie, terwijl GS hiervoor wel €200.000 voor een periode van vier jaar beschikbaar wil stellen.


[1] https://stats.sovon.nVstats/so...

[2] Bron: mondelinge mededeling Vogelbescherming

[3] https://www.voselbescherming.n...

[4] De Eu-richtlijn betreft EU-Verordeniry 1143/2014 | Invasieve exoten I €200.000 Nieuw NVWA. Bijv. de passage:

"Een invasieve uitheemse soort moet als zorgwekkend voor de Unie worden beschouwd wanneer de schade die door de soort wordt veroorzaakt in de getroffen lidstaten zo aanzienlijk is dat specifieke in de gehele Unie toepasselijke maatregelen moeten worden getroffen, dus ook voor de lidstaten die nog niet getroffen zijn of die wellicht niet getroffen zullen worden."


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, JA21, Volt, FvD, SP, 50Plus

Tegen

BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, PVV, CDA, CU

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie bij Actualiteit Stikstof en natuurherstel: Aanbevelingen van het rijk over PPLG-Noord-Holland

Lees verder

Motie bij eerste Begrotingswijziging 2024: Kwetsbare doelgroepen in het OV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer