Amen­dement: Meer ambitie bij tegengaan bodem­daling


12 november 2018

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 12 november 2018, te Haarlem, ter behandeling van Omgevingsvisie NH2050;

constaterende dat:

- de Omgevingsvisie NH2050 als ambitie heeft om de bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen;

- de Commissie MER constateert dat de huidige formulering van ontwikkelprincipe 21 dubbelzinnig is en zich leent voor misinterpretaties in de uitwerking;

- de Commissie MER benadrukt dat “de provincie zelf wel degelijk een rol in de functietoekenning van gebieden” en er dus meer ambitie getoond kan worden;

besluiten:

• 21. Het landgebruik en de waterpeilen worden in balans gebracht met de draagkracht van het veenweidegebied

te wijzigen in:

• 21. In veenweidegebieden wordt getracht het landgebruik in balans te brengen met een meer natuurlijk waterpeil


Status

Ingediend

Voor

PvdD

Tegen

GL, SP, ONH, VVD, CDA, PvdA, D66, CU-SGP, 50plus, PVV

Lees onze andere moties

Amendement: Meer ambitie bij verbeteren luchtkwaliteit

Lees verder

Motie tussenevaluatie FBP Damherten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer