Aman­dement andere dekking Fauna­fonds


22 september 2014

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 22 september 2014 ter behandeling van de Zomernota,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

- het besluit 2 als volgt te wijzigen: “De bij deze zomernota gewijzigde programmabudgetten van de begroting 2014 gewijzigd vast te stellen, zodanig dat ‘programmabudget 5’ 0,9 miljoen euro wordt verhoogd ten behoeve van het beheer van natuur;”;

- het besluit 3 als volgt te wijzigen: “De in deze zomernota opgenomen mutaties in de reserves gewijzigd vast te stellen, zodanig dat de storting in de Reserve Groen wordt verhoogd met 1,4 miljoen euro ten behoeve van de realisatie Ecologische Hoofdstructuur, 1,8 miljoen euro wordt onttrokken aan de reserve Cofinanciering Europese Projecten ten behoeve van het faunafonds en 0.5 miljoen euro wordt onttrokken aan de reserve ILG ten behoeve van het faunafonds;”


Toelichting

De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een grote opgave voor de provincie Noord-Holland. Deze opgave wordt gerealiseerd met middelen uit de Reserve Groen. De middelen worden onvoldoende geacht om de hele EHS te realiseren. De indiener vindt het niet verantwoord om op de Reserve Groen te bezuinigen, zonder dat is aangetoond dat de middelen voldoende zijn voor de ambitie van de provincie. Indiener stelt daarom voor om de bezuiniging van 1,4 miljoen op de reserve groen niet door te zetten.

Het beheer van de al gerealiseerde natuur wordt gefinancierd uit de lopende programmabegroting. Van Rijkswege is fors bezuinigd op de natuur bij de decentralisatie, terwijl de biodiversiteit historisch laag is. Er is geen inhoudelijk argument gegeven dat het beheer van natuur in 2014 0,9 miljoen euro goedkoper kan. Indiener stelt daarom voor om deze voorgenomen bezuiniging op het beheer van natuur niet door te zetten.

De provincie is gehouden aan het uitkeren van een tegemoetkoming in de faunaschade waartoe ze zich heeft gecommitteerd via het Faunafonds. Het Faunafonds is een steunfonds voor de agrarische sector. Deze overdracht van 2,3 miljoen euro stelt indiener niet ter discussie.

Indiener stelt voor om voor het Faunafonds een dekking te formuleren, die niet ten koste gaat van de natuur. Het ligt het meest voor de hand om aan te sluiten bij een ander agrarisch steunfonds. Deze is gevonden in de reserve Cofinanciering Europese projecten. In deze bestemmingsreserve is voldoende financiële ruimte (18 miljoen euro eind 2015) en voor deze reserve zijn nog geen projecten gepland. In de reserve ILG blijkt 0,5 miljoen over te zijn en kan zonder herprioritering anders bestemd worden.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP, ONH, 50plus, CU/SGP

Tegen

PvdA, D66, VVD, CDA, PVV, OBP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer