Zomernota 2012


24 september 2012

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan op dit moment om twee redenen niet instemmen met de Zomernota. Ten eerste wordt 36,7 miljoen euro gebruikt om de balanspost wegen vervroegd af te schrijven. Ten tweede worden natuurdoelen naar beneden bijgesteld, zonder dat er sprake lijkt van een integrale afweging.

Om met dat laatste te beginnen, onder meer het aantal kilometers natuurvriendelijke oevers, het aantal ecoducten en het aantal waterparels wordt naar beneden bijgesteld. Het kan zijn dat halverwege het jaar de doelen niet haalbaar blijken. Dat zou een reden moeten zijn om meer inspanning te doen, of om in het vervolg een betere verhouding te vinden tussen middelen en doel. Door halverwege de doelen bij te stellen wordt later bij de jaarrekening geconstateerd dat de doelen gehaald zijn. Maar dat heeft dan de waarde van het voorspellen van de eindstand van een wedstrijd in de blessuretijd.

Dan de 36,7 miljoen: 21,7 miljoen die over zouden blijven en 15 miljoen zoals gepland. Deels geld dat bestemd was voor natuur, maar niet kon worden uitgegeven omdat Bleker al 2 jaar de uitvoering van ons natuurbeleid gegijzeld houdt.

Waarom doen we dat vervroegd afschrijven? Ik begrijp het zo: om structureel geld te besparen en minder rijk te lijken bij het Rijk. Klopt dat wel, en is dat de beste manier?

Gedeputeerde Post meldde in de commissie dat het vervroegd afschrijven structureel geld oplevert. Ik betwijfel dat. Ik realiseer mij dat ik me hiermee op glad asfalt bevind en hiermee een college afschrijven uitlok. Desalniettemin: als wij 100 miljoen normaal afschrijven in 25 jaar dan kost dat elk jaar 4 miljoen. Dat bedrag in één jaar vervroegd afschrijven levert dan 25 jaar lang 4 miljoen op. Maar daarna niet meer! Er wordt dus helemaal niet structureel ruimte geboden. Over de periode van 25 jaar wordt wel elk jaar 4 miljoen vrijgemaakt, maar dat is precies de 100 miljoen die al beschikbaar was. Dit is nu overigens Keynes op zijn kop.

Ik betwijfel of met vervroegd afschrijven werkelijk de zoveelste graai uit de provinciekas kan worden voorkomen. Maar er is sowieso een veel effectievere methode om minder rijk te lijken: minder rijk zijn. Investeren in het groene goud van de Ecologische Hoofdstructuur dus. Het ecologisch tekort is immers vele malen groter dan het economisch tekort.

Tot slot viel ons op dat het doel “opnemen duurzaamheid in ruimtelijke, economische en mobiliteitsplannen” komt te vervallen. Hoewel de handreiking is opgeleverd is de vraag of deze wordt toegepast, aldus de zomernota. Dan is er dus geen enkele reden om dit doel te laten vallen, integendeel. Daarom het volgende amendement.

Provinciale Staten besluiten:
- op pagina 63 de zin onder ‘Output bijgesteld: instrument kan worden afgevoerd’ te wijzigen in ‘Output bijgesteld: ‘Handreiking duurzaamheid toegepast;
en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer