Ziens­wijze megastal Hollands Kroon


6 mei 2013

Voorzitter,

Sommigen van u kunnen zich nog wel herinneren: Het eerste, en tot nu toe enige, burgerinitiatief in Noord-Holland. Stop Veefabrieken! In 2009 spraken Milieudefensie en de Dierenbescherming namens meer dan 25.000 burgers deze Staten toe. Provinciale Staten nam een motie aan waarin het plan voor de Kippenfabriek in Wieringermeer niet toegestaan zou worden. De aangenomen motie werd verwerkt in de ruimtelijke verordening, de zojuist verschenen midtermreview van het coalitieakkoord bevestigt dat er geen nieuwe intensieve veehouderij is toegestaan en het plan kon dus niet doorgaan. De kippenfabriek zou er niet komen.

Maar het plan werd verdeeld over twee bedrijven. De broer van de ondernemer dient nu de aanvraag in voor de eerste helft van hetzelfde plan. In totaal gaat het om bijna 1 miljoen kippen in een stallencomplex. Twee naast elkaar, zodat de delen van het complex kleiner zijn dan 2 hectare. Het is een doorzichtige poging om onder de provinciale regels door te fietsen om hetzelfde plan in grote lijnen te realiseren. Ik stelde hier eerder Statenvragen over en GS antwoordde dat zij geen ontheffing wilde verlenen voor dit project en vindt dat het project moet voldoen aan de eisen van de ruimtelijke verordening.

De gemeente Hollands Kroon heeft zowel de uitspraken van GS als PS aan haar laars gelapt. Zij publiceerden een ontwerpbesluit om het eerste deel van deze megastal mogelijk te maken. Een gevaar voor de volksgezondheid en dramatisch voor het leven van de dieren in de stal, maar ook slecht voor het milieu en in strijd met onze ruimtelijke verordening. De Partij voor de Dieren heeft het gerenommeerde advocatenkantoor Vos en vennoten gevraagd het ontwerpbesluit te toetsen aan de provinciale verordening en zij vonden strijdigheid met maar liefst 3 artikelen: 13, 14 en 26 voor de fijnproevers. Dit mogen wij niet laten gebeuren!

De provincie kan met de wet ruimtelijke ordening in de hand een reactieve aanwijzing geven mocht de Raad besluiten om deze megastal toe te staan. Alleen zo kunnen wij ons beleid zeker stellen. Maar daarvoor is het een juridische vereiste, dat de provincie voor 15 mei een zienswijze indient. Als wij onze verordening dus willen borgen, dan moeten wij nu handelen. Daarom dien ik de volgende motie in:

Provinciale Staten dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- een zienswijze in te dienen bij de gemeente Hollands Kroon over deze ontwerp-omgevingsvergunning wegens strijdigheid met, in elk geval, de PRVS;
en gaan over tot de orde van de dag.

Ik nodig overigens alle leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten uit om bijvoorbeeld via de website van de Partij voor de Dieren zelf een zienswijze in te dienen bij de gemeente, zoals ik al heb gedaan. Want zoals u weet ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer