Wijziging Provin­ciale Ruim­te­lijke Veror­dening inten­sieve veehou­derij


3 februari 2014

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is zeer teleurgesteld over dit voorstel van het college om de PRVS aan te passen. Op zijn minst wekt de voordracht de suggestie dat tijdens het spel de regels voor megastallen worden veranderd.
De Dierenbescherming en Milieudefensie begonnen het enige Noord-Hollandse burgerinitiatief, tegen megastallen. 25.000 mensen tekenden tegen de plannen om een kuikenfabriek te vestigen in de Wieringermeer. Provinciale Staten stelde later een verordening vast die nieuwvestiging verbood en alleen aan bestaande intensieve veehouderijen de mogelijkheid liet om te groeien. Dat ging volgens GS toen om 24 bedrijven. Daarvan werd uitbreiding toegestaan, niet om akkerbouwers een intensieve veehouderij te laten beginnen.
Nu probeert het college toe te laten dat op hetzelfde perceel, dezelfde familie de grote kuikenfabriek bouwt, waar het burgerinitiatief tegen was gericht. Een klap in het gezicht van burgers die actief participeren in de regionale democratie. In een poging om onder het verbod op nieuwvestiging uit te komen wordt het begrip bestaande bebouwing opgerekt en de bio industrie gefaciliteerd. Of de poging juridisch succesvol is waag ik te betwijfelen, maar voor de zekerheid dient de Partij voor de Dieren een amendement in.

Deze gedeputeerde wil niets veranderen aan de definitie van intensieve veehouderij. De Partij voor de Dieren heeft altijd een andere definitie gewild. Het college zegt uit te gaan van de definitie van het Rijk, maar waar komt die definitie vandaan? Noord-Brabant heeft een sterengere definitie en die werd door de Raad van State overeind gehouden. Noord-Holland kan dus een veilige, betere definitie hanteren. Daartoe zal de Partij voor de Dieren een amendement indienen.
De kern van deze definitie is juist en maakt geen onrechtvaardige uitzonderingen zoals de Noord-Hollandse definitie doet. Elke partij die serieus beweert weidegang belangrijk te vinden, in het zicht van het afschaffen van de melkquota, steunt nu dit amendement. Anders moet u op termijn het Noord-Hollandse volkslied wijzigen omdat de groene weide leeg zijn, want de koeien staan altijd op stal.

Voorzitter,

Bij de ter inzagelegging werd een flinke herziening van de kaart aangekondigd, maar deze is achterwege gelaten en de tekst is leidend. Daarom het volgende: agrarische bebouwing wordt niet gezien als verstedelijking, maar moet worden geconcentreerd op een agrarisch bouwperceel. Maar alle bouwvlakken die bouwvlak waren ten tijde van de vaststelling van de PRVS gelden nu als bouwvlak, ook als ze uitsluitend voor agrarische bebouwing waren bestemd. Bij de kaart die ter inzage werd gelegd was voorgesteld om deze percelen allemaal van de kaart de halen. Worden deze bouwvlakken niet geschrapt? Voor de zekerheid heb ik hiervoor een amendement.

Tot slot voorzitter, het KNSF terrein staat nog steeds als transformatiegebied aangeduid op de kaart. Op het KNSF terrein staat het Kruitbos, dat grote natuurwaarden herbergt. Zo’n 80 beschermde soorten waarvan 8 rode lijst soorten. Met een bescheiden ontwikkeling in de omgeving kan het hele Kruitbos worden gespaard. De Ecologische Hoofdstructuur zou mooi versterkt kunnen worden met dit gebied. Daarom de volgende motie:

PS dragen het College van GS op:

de mogelijkheden te onderzoeken om het Kruitbos op het KNSF terrein te behouden en te begrenzen als Ecologische Hoofdstructuur;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Zeeweg Ecoduct Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Lees verder

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in het Gooi

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer