Wet Ammoniak en Veehou­derij, vast­stellen kaart


16 december 2013

Voorzitter,

Op de voorliggende kaart worden voor verzuring gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden niet beschermd, omdat ze niet op voor verzuring gevoelige grond liggen en niet groter zijn dan 5 hectare. Gedeputeerde Staten kiest hier voor een zeer beperkte uitleg van de wet en wijst voor stikstof zeer gevoelige habitats niet aan als zeer kwetsbaar gebied. Maar de veenweidegebieden in Noord-Holland zijn aangewezen door de staatssecretaris van EZ voor meerdere stikstofgevoelige habitats. Deze gebieden zijn wel degelijk groter dan 5 hectare. Het zijn zeer kwetsbare gebieden voor stikstofdepositie en aangewezen als Natura 2000 gebied. Dat de minimale instandhoudingsdoelstellingen voor die habitats soms minder dan 5 ha. zijn, doet er niets aan af dat het gehele gebied is aangewezen voor dat habitattype.

Neem de veenmosrietlanden in de Eilandspolder. Veenmosrietland is een successiestadium: het ontstaat langs een waterkant, wordt uiteindelijk meestal moerasheide en verdwijnt daarmee. Elders in het gebied ontstaat weer een nieuw stukje veenmosrietland. Het gaat dus om de dynamiek en een schoon milieu in het hele gebied. De Eilandspolder is 1416 ha met een minimale instandhoudingsdoelstelling voor veenmosrietland van volgens het beheerplan althans, 0,21 ha, althans volgens het conceptbeheerplan. Dat betekent dat er altijd minimaal 0,21 ha veenmosrietland moet zijn. Maar daarvoor is het nodig dat het op meerdere plekken kan ontstaan, omdat het na verloop van tijd verdwijnt. En dat verdwijnen gaat heel snel als de stikstofdepositie te hoog is.

Het is niet voor niets dat in artikel 2 van de Wet Ammoniak en Veehouderij is bepaald dat Provinciale Staten de gebieden aanwijzen die als zeer kwetsbaar worden aangemerkt, en niet Gedeputeerde Staten. Dat suggereert een politieke keuze en niet alleen uitvoering.

Daarom dien ik het volgende amendement in met GroenLinks en 50PLUS:

1. punt 1 te vernummeren naar punt 2;
2. punt 2 te vernummeren naar punt 3;
3. een nieuw punt 1 toe te voegen met de zin: “Aan de kaart ‘kwetsbaarheid van voor verzuringgevoelige gebieden’ behorende bij dit besluit toe te voegen als zeer kwetsbaar gebied: de gebieden ‘Eilandspolder,’ ‘Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder,’ ‘Polder Westzaan,’ ‘Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske,’ conform de Natura 2000 begrenzing.”

Voorzitter, dit amendement doet het meest recht aan de bedoeling van de wet en de bescherming van natuur. Uit jurisprudentie blijkt dat als de letterlijke tekst van de wet geen duidelijkheid geeft, dat de betekenis uit normaal spraakgebruik bepalend is. De veenweidegebieden in Laag Holland zijn zeer kwetsbare gebieden voor stikstofdepositie en dienen dus als zodanig aangewezen te worden.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer