Weide­vo­gel­visie


28 juni 2009

Voorzitter,

Ik wil alle aanwezigen er op wijzen dat elke gelijkenis in mijn bijdrage met eerdere uitspraken tijdens PS-vergaderingen op louter toeval berusten.

------------
Noord-Holland is de provincie met het laagste aantal gruttokuikens die een volwassen leeftijd bereiken, de provincie met de kleinste populaties kemphanen en watersnippen en de provincie met de meeste weidevogelbeschermers.
Terwijl Noord-Holland nationaal en internationaal gezien een belangrijke verantwoordelijkheid heeft voor weidevogels, bewegen de meeste populaties zich langs het randje van de afgrond en is de scheidslijn tussen voortbestaan en uitsterven flinterdun.

Als we terugkijken naar 20 jaar weidevogelbescherming in Noord-Holland dan kunnen we, ondanks de grote financiële offers, niet anders concluderen dan dat er nagenoeg niets positiefs te melden is. Om in termen van de provinciale organisatie te blijven: zou je kunnen stellen dat de weidevogelbescherming in Noord-Holland 'niet in control' is en de provinciale vogel-treasury ernstig te kort is geschoten. En dat doet pijn, heel veel pijn.

In de vakcommissie heeft mijn fractie een pleidooi gehouden met de strekking dat, als wij als provincie echt iets willen betekenen voor de weidevogels, wij verder moeten kijken dan onze provinciegrenzen. Als we dat niet doen is dat, in de woorden van Maxima en de commissaris, een beetje dom.

Voorzitter,

Het geenszins mijn bedoeling de weidevogelvisie belachelijk te maken. Maar ik mis een essentieel onderdeel. Meer gruttokuikens groot brengen in Noord-Holland betekent meer landbouwschade in Afrika. Met andere woorden: elke euro die wij als provincie uitgeven aan het behoud van onze stelt-, zang- en rietvogel, zorgt voor meer honger voor mensen in een ander deel van de wereld. Gezien het uitvoeringskader ganzen dat straks aan de orde komt staan we niet erg sterk met een moreel appèl op de West-Afrikaanse agrariër als hij onze grutto naar de eeuwige jachtvelden knalt.

Wat wij missen in de weidevogelvisie Noord-Holland, die vandaag ter vaststelling voorligt, is een sociaal verantwoord weidevogelbeleid dat oog heeft voor de obstakels die weidevogels hier en de rijsttelers in Afrika ondervinden.

Wij dienen om die reden de volgende motie in, waarvan het dictum luidt:

De Provinciale Staten van Noord-holland verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

- de mogelijkheid te onderzoeken om de sterfte van weidevogels in westelijk Afrika en Zuid-Europa te reduceren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Voorzitter,

Willen wij de weidevogelpopulaties in Noord-Holland echt vergroten, dan kunnen financiële investeringen in het buitenland de grutto verder helpen dan alleen de lokale investeringen in Noord-Holland. De gedeputeerde heeft ons in de commissie gevraagd met een oplossing te komen. Een faunafonds in Afrika is voor ons een reële optie, maar er kan ook veel bereikt worden door de grutto’s langer in Noord-Holland te houden. In Afrika denkt men dat het aantal grutto’s toeneemt, omdat ze eerder arriveren. Uiteraard precies op het moment dat ontkiemende gewassen het meest kwetsbaar zijn. Door de dieren te verleiden langer hier te blijven, kunnen we landbouwschade in Afrika beperken.

Dit voorstel zal niet alle problemen die weidevogels ondervinden oplossen, maar het kan wel een belangrijke bijdrage leveren tot het behoud van karakteristieke vogels voor ons Noord-Hollandse landschap.
Ons verzoek derhalve is dan ook simpel; laat de experts zich hier nog eens goed over buigen.

Dank u wel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer