Commissie WAMEN 11-5-2009: Weide­vo­gel­visie


12 mei 2009

Voorzitter,

Het gaat slecht met de weidevogels in Noord-Holland. Ondanks de grote inzet van alle partijen en de vele miljoenen die er in zijn gestopt, lijkt de daling van de populaties niet te stoppen.

Uit het concept Weidevogelvisie Noord-Holland kan mijn fractie niet anders concluderen dan dat we geen al te hoge verwachtingen moeten hebben op enig herstel. Zelfs bij een aanmerkelijke budgetverhoging en een optimale samenwerking tussen de agrarisch natuurverenigingen, de terreinbeherende organisaties, de agrarische sector, gemeenten en vrijwilligers organisaties lijkt een stabilisatie van de huidige aantallen weidevogels het hoogst haalbare.

Weidevogels zijn soorten die voornamelijk in uitgestrekte graslanden broeden. Hoewel de krakeend, de wintertaling en de slobeend juist bij voorkeur in riet of andere landschappen broeden, worden zij toch tot de weidevogels gerekend. Het is dus geen exact omschreven classificatie. In dat licht bezien gaat het met de Noord-Hollandse Weidevogels helemaal zo slecht niet als we kol-, rots-, brand-, riet- en grauwe ganzen ook tot de weidevogels rekenen.

U denkt misschien; van weidevogels heb je helemaal geen overlast en ze veroorzaken al helemaal geen landbouwschade. Ik kan u vertellen dat de boeren langs de mangrovekust tussen Gambia en Siërra Leone daar heel anders over denken. Door een toename van grutto’s tijdens het plantseizoen zien de rijsttelers de oogst steeds vaker mislukken. Waar wij in Noord-Holland bereid zijn de komende jaren voor elke grutto ruim 500 euro neer te leggen, huurt de plaatselijke rijstteler voor 50 eurocent per dag een jager in om onze populaire steltloper om te leggen.

Overigens ziet ons eigen Kenniscentrum Weidevogels het heel anders. Hij stelt dat juist de arme Afrikaanse rijsttelers langs de Senegal Delta, de Binnendelta van de Niger en die van langs de Mangrovenkust verantwoordelijk zijn voor de hoge wintermortaliteit waar ons Limosa limosa, beter bekent onder de naam “Grutto” onder lijdt.

Meer gruttokuikens grootbrengen in Noord-Holland betekend meer landbouwschade in Afrika. Overigens heb ik mijn twijfels of zij net zoals hun Hollandse collega’s aanspraak kunnen maken op een vergoeding van het Afrikaanse Faunafonds.

Zijn het niet de arme Afrikaanse boeren die onze geliefde weidevogels om zeep helpen, dan zijn het wel onze Zuid-Europese broeders die onze gevleugelde vriendjes omtoveren tot “culinaire hoogstandjes”

Voorzitter,

Mijn fractie heeft ernstige bedenkingen tegen het inzetten van 11,4 miljoen euro voor vogels die in Afrika honger en in Zuid-Europa vetzucht veroorzaken. En ondertussen vinden de meeste van onze Statenleden het onacceptabel dat er in onze provincie voor 1,6 miljoen euro landbouwschade wordt veroorzaakt door alle in het wild levende dieren.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer