Commissie WAMEN 11-5-2009: Fauna­be­heerplan


10 mei 2009

Voorzitter,

Wij hebben verzocht om uitstel van dit agendapunt, maar daar was tot onze spijt geen meerderheid voor. Maar wij willen hier wel nadrukkelijk de partijen die ons verzoek steunden daarvoor bedanken. Door de opeenstapeling in deze vergadering van onderwerpen die voor onze partij van wezenlijk belang zijn, de lijvigheid van de stukken en de later gearriveerde wettelijk verplichte adviezen van het Faunafonds hadden wij graag meer tijd gehad om onze controlerende taken goed te kunnen vervullen. De slechte kwaliteit van het FBP is daar natuurlijk vooral debet aan onze wens. In deze vergadering zullen wij onze bijdrage daarom tot hoofdlijnen beperken: voldoet dit FBP aan de wettelijke en provinciale kaders? Op de details zullen wij op een later moment terugkomen, …. moeten terugkomen, want de details bepalen leven of dood van vele duizenden gezonde dieren.

Om met de deur in huis te vallen:
Dit faunabeheerplan had nooit goedgekeurd mogen worden door GS. Het voldoet namelijk niet aan de provinciale kaders en zelfs niet aan de wet. Artikel 10 van het besluit faunabeheer bepaalt waar een faunabeheerplan aan moet voldoen. Ik heb een lijstje gemaakt van de tekortkomingen voor de wet:

Overwinterende ganzen Artikel 10 lid g en h
Smienten: 10 lid g en h
Meerkoeten: 10 lid g en h
Jaarrond ganzen: 10 lid L
Zwanen: 10 lid g en L
Vossen: 10 lid g en L
Reeën: 10 lid g
Damherten: 10 lid g
Haas: 10 lid g en L
Wilde eend: 10 lid g

De genoemde artikelen H en L zijn als provinciaal kader ook overgenomen in de flora- en faunanota waarop GS toetst. Daarmee voldoet dit plan dus ook niet aan de provinciale kaders. Maar er is meer:

-Er zou advies zijn gevraagd aan de faunabescherming, de dierenbescherming, de milieufederatie Noord-Holland en de gezamenlijke vogelwerkgroepen. Er is geen sprake van serieuze advisering geweest.
-Het plan dat nu voor ligt is niet getoetst door een extern, onafhankelijke in materie gespecialiseerd bureau, want het bureau dat eerst heeft getoetst, is later medeauteur geworden van het plan.
-Er mist een beschrijving van de relatie tussen de, zeg maar, fbp-soorten met de overige soorten.
-In de flora- en faunanota wordt gesteld dat GS alleen een aanwijzing voor het doden van onbeschermde dieren geven wanneer de schade niet anders kan worden bestreden. De FBE krijgt met dit FBP echter een aanwijzing zonder enige onderbouwing op dat punt.
-Onder voorwaarde wordt een ontheffing voor het doden van damherten gegeven, namelijk als er een cijfermatige onderbouwing aan ten grondslag ligt of er voedselstress speelt. Beide worden in dit plan niet onderbouwd, maar wel wordt een ontheffing gevraagd.

Ook los van de wettelijke en provinciale kaders is dit faunabeheerplan erg slecht en had daarom alleen al nooit goedgekeurd mogen worden. Ik citeer uit het rapport van IPC Groene ruimte over het conceptrapport, dat nog steeds van toepassing is:
• Plan is moeilijk leesbaar door ontbreken van paragrafen en sub-paragrafen
• Artikel 10 is onvolledig en voor geen enkele soort volledig uitgewerkt.
• Hoofdstuk 1 is onvoldoende uitgewerkt, de volgende punten ontbreken:
o Effecten beheermaatregelen op Natura 2000 instandhoudingsdoelen.
o Samenvatting evaluatierapportage afgelopen beheerperiode
o Noodzaak op hoofdlijnen om in te grijpen in soorten
• Structuur ontbreekt waardoor wet, beleid, beheer en uitvoering door elkaar lopen
• In de uitwerking van de hoofdstukken soorten is de structuur van artikel 10 besluit Faunabeheer niet volledig gehanteerd en ook niet duidelijk terug te vinden. Hierdoor is het zoeken naar noodzakelijke argumentatie, die dan ook veelal onvoldoende specifiek en/of onvolledig blijkt.
Adaptive management propageren is goed alleen is er geen concrete evaluatie beschikbaar. Propageren alleen is dus onvoldoende.
populatiebeheer bij knobbelzwanen heeft wettelijk geen grond

Bij vele stellingen die de FBE poneert ontbreekt de inhoudelijke onderbouwing. Voorbeelden zijn: Eigenlijk helpt afschieten altijd, en als dat niet gebeurt, neemt de schade onvermijdelijk toe. Aan verjaging ondersteunend afschot helpt, de weidevogels hebben ernstig te lijden van vos, kraai en gans. Natura 2000 doelen komen niet in gevaar door dit FBP. Koeien eten geen gras met ganzenuitwerpselen. Afschot leidt tot verspreiding en vermindering van schade.

Dit is allemaal niet aangetoond en in sommige gevallen volledig in tegenspraak met onderzoeken van gerenommeerde onderzoeksinstellingen als SOVON, Alterra en de Animal Science Group van de Universiteit Wageningen. Het gegoochel met getallen, en vooral het uit de hoge hoed toveren daarvan, is niet van de lucht.

Wie dit faunabeheerplan als voldoende beschouwd:
* staat toe dat het aantal zwanen in deze provincie wordt gehalveerd, eventueel door massaal vergassen van de dieren en met het risico dat de knobbelzwaan uit deze provincie verdwijnt.
* is voorstander van jacht op de damherten in de waterleidingduinen van Amsterdam.
* kiest dan voor maximaal afschot van ganzen.

U vraagt zich wellicht af, is er dan helemaal niets goed aan dit faunabeheerplan? Nee!
Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer